Sagsbehandler

Skolen

Vi giver eleverne nye redskaber til livet - og gør dem klar til at stå på egne ben.

Emner

Målgruppe og visitation

Samarbejde

Undervisningsmiljø

Målgruppe og visitationsproces

Den selvejende institution Dannevirke er et socialpædagogisk opholdssted med intern skole, hvor undervisningen sigter mod folkeskolens afgangseksamen.

Normeringen er høj, og vi lægger vægt på, at skolelærere og pædagoger er seminarieuddannet eller som minimum har en anden fagrelevant videregående uddannelse. En stor del af institutionens medarbejdere og ledelse har gennemgået halvandet års uddannelse i anerkendelse og ressourcefokus inden for den systemiske tænkning. Alle medarbejdere modtager intern undervisning i institutionens pædagogiske grundlag og metoder. 

Vi yder en kvalificeret pædagogisk bistand – både i skolens undervisningstid og i bogrupperne i fritiden.

Målgruppe i børn- og ungehuset (bogrupperne):
Vi modtager børn og unge i alderen 9-22 år, og vi er særligt gode til børn og unge, som falder ind i følgende målgrupper.

Funktionsnedsættelse: spiseforstyrrelse, ADHD, tilknytningsforstyrrelse, udviklingsforstyrrelse 

Sociale problemer: Indadreagerende adfærd, selvskadende adfærd, omsorgssvigt, skoleangst.

Vi er ikke et tilbud til børn og unge, der er voldsomt fysisk udadreagerende, børn med svær følelsesmæssige skade, børn der er inde i grænseoverskridende adfærd eller stofmisbrug.

Visitationsproces

Visitationsprocessen på Dannevirke består af et online visitationsmøde mellem de relevante fagprofessionelle omkring barnet, et fysisk forbesøg for barnet, forældrene og sagsbehandler. Hvis barnet på den baggrund vurderes at være inden for målgruppen, tilbyder vi en indskrivning.

Første henvendelse

Første henvendelse:

Ved telefonisk henvendelse fra den anbringende myndighed drøfter vi allerførst med sagsbehandleren, om barnet vurderes inden for institutionens målgruppe. 

Hvis begge parter vurderer, at barnet er inden for målgruppen, sender anbringende myndighed følgende til Dannevirke. Materialet sendes over virk.dk:

 • Gældende PPV ikke ældre end 1 år
 • Den aktuelle handleplan 
 • Gældende § 50 ikke ældre end 1 år fra d.d.
 • evt. andre aktuelle og relevante sagsakter. 

På baggrund af sagsbehandlerens mundtlige informationer og det materiale, der bliver sendt til Dannevirke, vurderer Dannevirkes forstander, stedfortræder og skoleleder sammen, om barnet vurderes inden for målgruppen.

Hvis det er tilfældet, tilbyder vi et online visitationsmøde med de relevante fagprofessionelle, der aktuelt er omkring barnet. Formålet med visitationsmødet er at få et bredt og nuanceret billede af, hvordan andre oplever barnet, den fortalte historie og forvaltningens langsigtede mål for barnet. Samtidig drøfter vi, hvilke opmærksomhedspunkter der er i forhold til de udfordringer, barnet beskrives at være i, og hvilke indsatser det kalder på ved evt. indskrivning på Dannevirke. 

Sagsbehandler får til opgave at finde to-tre mulige mødedatoer, hvor de relevante og ønskede fagpersoner kan deltage i mødet med institutionen. De mulige datoer cleares herefter med institutionen. 

Hvis vi på visitationsmødet er enige om, at barnet er inden for målgruppen, bliver barnet sammen med forældrene og sagsbehandleren inviteret på et fysisk forbesøg på Dannevirke. 

Før forbesøget får barnet, familien og sagsbehandler et sæt VR-briller og en QR-kode. Når koden aktiveres, får man en virtuel rundvisning og en kort præsentation af, hvordan en dagligdag foregår hos os. 

Til sagsbehandleren sender vi også vores ydelsesbeskrivelse, som indeholder et sammendrag af de informationer, der kan findes på hjemmesiden og på Tilbudsportalen.

Til forbesøget deltager sagsbehandler og andre relevante forvaltningspersoner, barnet, forældre/en repræsentant for familien, forstander, stedfortræder og skoleleder. Kredsen af mødedeltagere kan, hvor det er relevant, være udvidet med pleje- eller aflastningsfamilie, skolelærer fra tidligere skole, psykolog, kontaktpersoner mv. 

Forud for mødet skal sagsbehandler sende en opdateret skoleindskrivningsprotokol til Dannevirke. Protokollen skal også medbringes til formødet. 

Forbesøg

På forbesøget fortæller vi om Dannevirke, hvem vi er, hvordan en dagligdag forløber, hvilke aktiviteter der er mulighed for at være en del af som barn og som forældre, og hvilke forventninger vi har til et fremtidigt samarbejde med barnet, forældrene og forvaltningen.

Samtidigt er det vigtigt for os at høre barnet/forældrene og sagsbehandler, hvad deres forventninger er, og hvorfor de tænker, at det netop er hos os, at barnet skal anbringes. Hvad tænker de vil blive særligt svært, udfordrende eller aflastende ved tanken om, at barnet skal anbringes uden for hjemmet - måske på Dannevirke. 

Vi er meget interesseret i at vide mere om barnet og spørger ind til: Hvilke drømme har barnet om fremtiden? Hvilke ressourcer har barnet? Er der noget, som han eller hun skal have særlig have hjælp til? Har barnet særlige interesser og hobbyer? Etc. 

Vi fortæller, hvor vi på baggrund af sagsakterne vurderer, at barnet kan profitere af et ophold på Dannevirke, og hvor vi ser, at der kan være brug for særlig støtte og indsats. 

Herefter bliver barnet og de øvrige mødedeltagere vist rundt på Dannevirke, så de kan se de fysiske rammer og hilse på de børn og medarbejdere, der er i bo-grupperne eller i skoleklasserne.
Her er der også rig lejlighed til at stille spørgsmål, ligesom vi får mulighed for at få lidt dybere indblik i barnets tanker om udsigten til at flytte på Dannevirke.

Når barnet og forældrene ser omgivelserne, skaber det tryghed, og mange spørgsmål bliver besvaret - måske allerede inden de er blevet formuleret i barnet eller hos forældrene:
Hvordan virker skolen? Hvad er det for nogle kammerater, mit barn/jeg skal bo sammen med? Hvordan er medarbejderne sammen med børnene? Må man have fjernsyn på værelset? Skal man gå i skole hver dag? Hvad hvis man bliver syg? Etc. 

Tilbage i mødelokalet gennemgår og forklarer vi den del af Dannevirkes husorden, som vi vurderer er relevant for barnet og forældrene at kende til. Husordenen bliver også udleveret til barnet og forældrene sammen en forældreorientering, forskellige introduktionsfoldere, orientering om klageadgang ved magtanvendelse samt dokumenter til forældreunderskrift i forbindelse med fx tandlægeskift, kørsel med medarbejdere, tilladelse til brug af fotos mv.  

Som afslutning på forbesøget taler vi om de indtryk, deltagerne har fået under besøget, og hvad den videre procedure er. Vi aftaler altid, at vi hver især går hjem og 'sover på' indtrykkene og overvejer beslutningen om barnets anbringelse på Dannevirke. På den måde er alle sikre på, at den aftale der bliver lavet, også kan holde - og at opholdet bliver en succes, selv om det kan være svært for barnet og forældrene. 

Som det sidste aftaler vi, hvornår vi kan forvente en tilbagemelding fra forvaltningen, og at vi fra Dannevirkes side har vores vurdering og indstilling klar til dette tidspunkt.

Efter forbesøget

Efter forbesøget drøfter forstander, stedfortræder og skoleleder, hvorvidt vi stadig vurderer, at barnet er inden for målgruppen - og i givet fald hvilken bo-gruppe, skoleklasse og primærvoksen, der vil være det bedst tænkelige match for barnet. 

Hvis alle er enige om, at barnet skal anbringes på Dannevirke, aftaler vi en opstartsdato og tid samt hvem, der kommer med barnet. Vi opfordrer altid til, at det er forældrene selv, der afleverer. 

Inden barnet kan begynde sit ophold, skal den anbringende kommune have returneret de underskrevne kontrakter samt have orienteret Haderslev Kommunes skoleforvaltning om skoleindplaceringen på institutionens skole. 

Første dag

På dagen møder barnets kommende primærvoksne ind og tager sammen med stedfortræderen imod barnet og forældrene og hjælper med at bære barnets ejendele på værelset. 

Forældrene og barnet bliver inviteret til en kop kaffe med primærvoksen og stedfortræder, mens de genopfrisker de relevante elementer fra visitationsmødet. Det kan være dagsstruktur og forældrekontakten. De laver ringeaftaler og udleverer og gennemgår husreglerne igen, inden disse underskrives af forældrene og barnet. 

Med underskriften kvitterer barnet og forældrene for modtagelsen og accepten af Dannevirkes husorden. Det er et krav for optagelse på Dannevirke. Det betyder samtidigt, at barn, forældre og forvaltning ved indskrivningen forpligter sig på at respektere og bakke op om husreglerne og de individuelle aftaler, der laves omkring barnet. 

Vi er meget opmærksomme på at give barnet en god start på opholdet og sikre, at der ikke kommer afbræk i anbringelsen. Vi sender ikke børn hjem på tænkepause og udskriver ikke børn på samme grundlag, som de blev indskrevet på. Er der problemer/udfordringer, løser vi dem i samarbejde med forældre og forvaltning. 

Eksempler på, hvad vi fortæller under visitationsmødet

At der er hjemmeweekend hver 2. Weekend, og at vi følger Haderslev kommunes feriekalender for grundskolerne. 

At forvaltningen kan tilkøbe, at vi henter og bringer barnet i hjemmeweekenderne i årsplanen.

At vi anbefaler, at forældrene laver faste ugentlige ringe aftaler med deres barn, så barnet ikke venter forgæves. 

At vi er garanter for, at børnenes trivsel og udvikling er i fokus, og at dagen bliver brugt fornuftig. 

At barnet kan forvente at blive sat i mange forskellige situationer, så vi sammen kan identificere barnets ressourcer. 

At hovedparten af tiden og aktiviteterne vil være planlagte og obligatoriske at deltage i. 

At vi er garanter for, at barnet kan honorere de krav og opgaver, vi stiller dem, og at det altid sker med blik for barnets nærmeste udviklingszone. 

At de voksne sørger for at være sammen med nye børn, så barnet får en god og tryg start på Dannevirke.

At børn i udfordringer ikke bliver overladt til sig selv, men at de voksne sørger for at være sammen med dem og skabe ro, så de også får en god dag.

At der er vil være forskel på, hvad de enkelte børn kan og må, afhængig af alder, modenhed, udfordringer etc.

 

Vi fortæller om husordenen og selvfølgelighederne. At der er regler, der skal efterleves og som ikke kan debatteres eller fraviges. 

Vi fortæller om dagsrytmer, tøjvask, obligatoriske aktiviteter og gøremål. 

Vi fortæller om bordskik, kærester, misbrug, sundhed og motion. 

Vi fortæller om, hvordan vi arbejder med identitetsdannelse og positive signaler.

At barnet får sin egen primærvoksen, der sørger for det praktiske omkring barnet, fx at købe tøj med barnet, vejlede omkring brugen af lommepenge, sørge for lægebesøg, hvis barnet har adresse på Dannevirke, skrive ICS statusudtalelser, lave elevplaner, sundhedsplaner, motionsplaner og indgå aftaler med hjemmet etc.

Vi fortæller om vigtigheden af, at hvert barn får/vælger sig en voksen, som barnet har lyst til at være fortrolig med “i medgang og modgang” og at den fortrolige voksne er én, barnet har valgt, og derfor heller ikke altid er barnets primærvoksne. Nogle gange har barnet allerede en kontaktperson tilknyttet før anbringelse på Dannevirke som, hvor det er muligt og meningsfyldt, følger barnet på vej i den første tid, indtil barnet har knyttet sig til en intern fortrolig. 

Samarbejdet

Samarbejdet mellem Dannevirke og den anbringende kommune er vigtigt for at sikre barnet et udviklende ophold, en succesfuld skolegang og et godt udgangspunkt for resten af livet.

Samarbejdet starter allerede ved visitationen. Herefter inviterer vi to gange årligt til et opfølgningsmøde på institutionen, hvor vi sammen med barnet, forældrene og den kommunale sagsbehandler har fokus på, hvordan det aktuelt går med barnet under opholdet. Vi har fokus på handleplanen og de aftaler, vi har indgået.

Læs mere

2 gange årligt, første gang senest efter 3 måneder, udarbejder primærpædagog i samarbejde med barnets øvrige pædagoger og lærere en ICS-statusbeskrivelse, som sendes til barnets sagsbehandler. Det sker som optakt til et opfølgningsmøde her på Dannevirke med deltagelse af familie, forvaltning og institutionen. På statusmøderne er temaet altid målopfølgning i forhold til barnets udvikling og trivsel. 

2 gange årligt udarbejder/reviderer barnet i samarbejde med sin primærpædagog en delplan – barnets plan for det kommende halvår for henholdsvis skoledelen og for fritidsdelen.
Barnets plan er barnets og medarbejdernes daglige redskab. Heri er handleplanens mål ”nedbrudt” i små specifikke, overskuelige delmål, som giver mening for barnet.
Barnets delplaner sendes til sagsbehandleren i forbindelse med opfølgningsmøderne.

Én gang årligt foretager Haderslev Kommunes PPR en revisitering af barnet. Det sker som vurdering af, om barnet fortsat har det rigtige skoletilbud. Som optakt til revisitering udarbejder barnets lærere og skolelederen en status, der sammen med PPR´s afsluttende vurdering sendes til barnets sagsbehandler til orientering. 

ICS-rapporten og revisiteringsbeskrivelsen fungerer som dokumentation til forvaltningen og er samtidig et udviklingsværktøj for skolens lærere. Her kan vi se - sort på hvidt og ikke bare på fornemmelsen - hvilket udbytte barnet har af hele opholdet.

Skriftlige rapporter skaber ingen positiv udvikling i sig selv. Men de er med til at sikre, at vi hele tiden er opmærksomme på at skabe fremdrift - at vi hele tiden har fokus på at give barnet de nødvendige og rigtige redskaber til et voksenliv, hvor det skal stå på egne ben.

Der er ofte behov for løbende orienteringer og drøftelser omkring barnet mellem familie, forvaltning og institutionen. Det foregår ad hoc enten pr. telefon eller på et kort virtuelt møde mellem parterne.

Samarbejdet med forældrene

Alle forældre ønsker det bedste for deres børn, og på Dannevirke får forældrene mulighed for at spille en positiv rolle i børnenes liv – i det omfang, de magter. 

For eksempel består et af vores årlige forældrearrangementer af en dag, hvor forældrene altid møder talstærkt frem og giver en hjælpende hånd med små praktiske vedligeholdelsesopgaver. 

To gange årligt er der skole-hjemsamtaler. Den ene gang tager medarbejderne på hjemmebesøg, og den anden gang mødes vi en søndag op mod jul på Dannevirke. Desuden inviterer vi forældrene til to årlige opfølgningsmøder, hvor også afdelingslederen og barnets sagsbehandler deltager. 

Forældresamarbejdet

På Dannevirke vægter vi forældresamarbejdet højt. Det er en væsentlig forudsætning for børnenes trivsel og udvikling, at de oplever et tæt, tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde mellem forældre og Dannevirke.  Vi er i løbende dialog med alle forældre. Der laves faste ringeaftaler mellem primærpædagogen og forældre, hvor der er mulighed for at drøfte løst og fast om barnets dagligdag. Derudover får børnene en kombineret kontakt- og lektiebog, som bruges til lektier og korte, praktiske meddelelser mellem hjem / bogruppe og skole.

Vi holder statusmøde på skolen to gange om året. Her mødes barn/ung, forældre, Dannevirke og sagsbehandler og drøfter barnets aktuelle situation og ønsker om fremtiden. 

Én gang om året (efter sommerferien) kommer vi på besøg i hjemmet (hjemmebesøg), og i forbindelse med den årlige julefest afvikles der skole-hjemsamtaler på Dannevirke. I god tid forinden sørger afdelingslederne for, at der er sendt dagsorden, tidspunkt samt barnets reviderede delplaner for skole- og bodelen til forældremyndighedsindehaverne således, at de sammen med deres barn har tid til at forberede sig på samtalen. 

Ved hjemmebesøget deltager to medarbejdere. Det er vigtigt, at både skole og bogruppen er repræsenteret ved hjemmebesøget, fordi det er her vi drøfter fremtiden, med udgangspunkt i barnets egne delplaner.

Vi prioriterer, at alle børn får besøg af en skolelærer mindst én gang årligt. Klasselæreren fra afgangsklassen er normalt udenfor bogruppens normering, og skal derfor deltage på det/de hold, der er relevante for hans/hendes hovedopgave. Nye elever i afgangsklassen skal prioriteres.

Skole-hjemsamtalen foregår i barnets klasselokale. Her mødes klassens lærere med barnet og forældrene og fortæller om barnets progression – om barnets personlige faglige og sociale udvikling i skoleregi. De tests og prøver, barnet har gennemført siden sidste skole-hjemsamtale bliver gennemgået, og vi drøfter den reviderede elevplan for skoledelen. 

Besøg på skolen

Vi har flere årlige familiearrangementer, hvor der er mulighed for overnatning for de forældre, som har langt hjem. Forældrene opfordres og er velkomne til at besøge Dannevirke og deltage i en helt almindelig dagligdag, så de kan opleve, hvordan det er at være barn her. Forældrene må også meget gerne besøge deres børn i weekenderne dog efter forudgående aftale, så det vi kan sikre, at barnet ikke er på tur ud af huset. 

 

Forældrene må også meget gerne besøge deres børn i weekenderne dog efter forudgående aftale, så det vi kan sikre, at barnet ikke er på tur ud af huset. 

Faste arrangementer

3-4 gange årligt inviteres alle familier til et arrangement på institutionen sammen med deres barn og medarbejderne. Traditionelt er der et kombineret arrangement i maj måned, hvor forældrene inviteres til den årlige generalforsamling (Årsmøde) og har mulighed for at stille op til en plads i bestyrelsen om eftermiddagen.

 

Bagefter er der elevudstilling i hallen under temaet ”Året der gik”.  Her udstiller alle børn, klasser, valgfagshold og øvrige aktivitetshold produkter mv. som de har arbejdet med i det forgangne skoleår. Dagen slutter med fællesspisning. 

 

I efteråret holder vi en forældredag, hvor forældre, børn og medarbejdere samles om enten nogle små praktiske gøremål eller dyster i små fysiske konkurrencer. Denne dag slutter også med fællesspisning. 

 

Op til jul har vi julefest for børn, forældre, søskende, bedsteforældre og medarbejdere. Julearrangementet starter i den lokale kirke med julegudstjeneste og slutter i hallen med dans om juletræet sammen med julemanden og den helt store julemiddag med kamp om mandelgaven.

Undervisningsmiljø

På Dannevirke er hverdagen forudsigelig og struktureret. Den er bygget op omkring et kompetent undervisningstilbud og et bredt udbud af bo- og fritidsaktiviteter.

Vi følger bestemmelserne i folkeskoleloven, har fuld fagrække og følger de vejledende timetal. 

Vi arbejder med individuelle elevplaner, som udformes ud barnets handleplan og elevens aktuelle faglige, sociale og personlige niveau. Vores ambition er, at alle elever afslutter med Folkeskolens 9. klasses eksamen. 

Undervisningen på Dannevirke tager altid udgangspunkt i den enkelte elev og er tilrettelagt ud fra de individuelle elevplaner. 

Vi tror på, at mange elevers problemer opstår, fordi de føler sig utilstrækkelige i skolen og derved skiller sig ud fra kammeraterne. Derfor fokuserer vi meget på det faglige, på at (gen)skabe lysten til læring og skabe et positivt læringsmiljø og fællesskab i klassen.

Vi har et struktureret undervisningsmiljø og små ikke-årgangsdelte klasser, der giver den enkelte elev det bedst mulige udgangspunkt for læring. Desuden har vi tolærerordning i undervisningen, tutoringforløb og yder specialpædagogisk bistand til elever med særlige behov.

Pædagogik

Vi ser potentialet i hver enkelt elev.

På Dannevirke er vores udgangspunkt den anerkendende relations- og ressourceorienterede tænkning. Vi ser potentialet i hver enkelt elev. Den tænkning har vi kombineret med realitetsterapiens grundprincip om, at en lærer/pædagog frem for at diagnosticere, klassificere og tilrettelægge behandlingsprocedurer, først og fremmest bør være et varmt og forstående medmenneske.

Læs mere

Hvert barn/ung har sine egne individuelle delplaner, som indeholder målsætninger for både skole- og bodel. Børnenes primære fokus er skolen. Det er først og fremmest her, de skal lære at udnytte deres talenter. Det ser vi som helt centralt. Vi skal hjælpe med - og sørge for - at hver enkelt elev udnytter sit positive potentiale.

Derfor mener vi også, at fritiden skal bruges med omtanke. På Dannevirke deltager børnene i både frivillige og obligatoriske fritidsaktiviteter, som er pædagogisk tilrettelagt, så de giver fysisk, social og psykisk træning.

Samtidigt arbejder vi med et konstant fokus på trivsel. Det betyder blandt andet, at vi forventer en ordentlig omgangstone, og at vi ikke accepterer mobning.

Der er altid et tilstrækkeligt antal gårdvagter i frikvartererne. Det gør det muligt at tage problematikker op med det samme. Vi har det princip, at ingen elev slutter skoledagen med en uløst konflikt. Ingen skal frygte næste dag i skolen. Det kan betyde, at læreren bliver efter endt arbejdstid for at få løst konflikten sammen barnet/børnene.

I bogruppen deler I fællesrum, spiser aftensmad sammen, og hver aften ser I Tv-2 Nyhederne sammen med de voksne og diskuterer bagefter et par af indslagene.

Undervisning

Undervisningen i Dannevirkes interne skole tager udgangspunkt i den enkelte elev og er tilrettelagt ud fra individuelle elevplaner:

Eleverne er fordelt på tre forskellige klassetyper. Ikke årgangsdelte basisklasser som dækker 0-6 årgang, 7-8 årgang samt en afgangsklasse. Vi har fokus på at skabe et inkluderende læringsmiljø for alle, hvor vi yder specialpædagogisk bistand og specialundervisning i klassen. Vores mål er at give hver enkelt elev det bedst mulige udgangspunkt for at lære og opfylde sit potentiale.

Læs mere

Basisklasserne rummer mellem 8 og 16 elever. Til hver basisklasse er der tilknyttet et fast lærerteam med to eller tre lærere, som er til stede i alle timer.

I afgangsklassen, som dækker 9. - 10. klasse, er målet folkeskolens afgangsprøve. Undervisningen her er målrettet afgangsprøverne, og eleverne skal kunne og ville opfylde de krav, der stilles til lektier og afleveringer. Her er det linjefagslærere, som forestår undervisningen. 

 • Vi tilrettelægger undervisningen med udgangspunkt i hver enkelt elevs læringsstil, styrkesider og kompetencer, så eleven konstant udfordres optimalt og bygger oven på sit faktiske niveau.
 • Vi vægter de boglige fag og sigter mod folkeskolens afgangsprøver. 
 • Vi følger folkeskolelovens fagrække og udbyder desuden valgfag af mere praktisk og fysisk karakter, som fx idræt, kajak- og udeliv, træ-, metal- og keramikværksted.
 • Vi følger de vejledende timetal.

Eleverne har altid en halv times lektier for til den næste skoledag. Vi ser lektier som en del af træningen i kendt stof og samtidig som en forudsætning for, at undervisningen bliver ved med at være fagligt udfordrende for den enkelte elev. 

Erhvervsvejledning og særlige forløb for afgangselever

Vi samarbejder med UU-centeret i Haderslev og de virksomheder/uddannelsessteder, som skolen anvender i forbindelse med erhvervspraktikker og brobygningsforløb.

Derudover har vi også et samarbejde med UU-centeret om at tilrettelægge særlige undervisningsforløb for elever, der fagligt ikke kan følge undervisningen i afgangsklasserne. Det kan være længerevarende praktikforløb i kombination med undervisning i hovedfagene dansk, engelsk og matematik, så vi sammen kan hjælpe eleven til afklaring af fremtidig ungdomsuddannelse.

Elevplaner

Omdrejningspunktet for undervisningen i skolen er de overskuelige individuelle elevplaner, som elever og forældre er med til at udforme. Grundlæggende har vi fokus på at få inddraget både eleven og hjemmet i en dialog om en fælles målsætning for elevens fortsatte udviklings- og læringsforløb.

Elevplanerne evalueres og revideres to gange årligt i forbindelse med medarbejdernes besøg i hjemmet på den første skoledag efter sommerferien og ved skole-hjem samtalen op til juleferien.

Læs mere

På Dannevirke har vi en fast struktur omkring arbejdet med elevplanerne: 

 • Elev og primærlærer evaluerer den aktuelle elevplan og udformer en ny: Hvilke mål er nået? Hvilke mål skal fortsættes? Hvilke nye mål skal sættes? Hvad kan eleven konkret gøre selv? Hvordan kan lærerne støtte eleven i at nå sine mål?
 • Primærlærer udarbejder en gang årligt, i forbindelse med PPR´s årlige revistering, en revisiteringsbeskrivelse om eleven på baggrund af fælles evaluering i lærerteamet
 • Lærerteamet drøfter elev/lærer-evaluering, elevplan og revisiteringsbeskrivelsen sammen med afdelingslederen, så alle har fokus på elevens mål for den kommende periode
 • Den reviderede elevplan sendes til forældrene samtidig med en dagsorden for hjemmebesøget/skole-hjem-samtalen
 • Ved hjemmebesøget/skole-hjem-samtalen repræsenteres skolen af en medarbejder fra elevens klasse og en medarbejder fra bogruppen
 • Revisiteringsbeskrivelse og elevplan er omdrejningspunktet i forbindelse med hjemmebesøg og de halvårlige skole-hjemsamtaler og opfølgningsmøder
 • På teammøderne er der afsat tid til, at lærerne løbende evaluerer børnenes udbytte af skolegangen på baggrund af elevplan og revisiteringsbeskrivelse

 

Det skolefaglige udgangspunkt for elevplanerne er: 

 • Fælles mål for fagene, som de kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside
 • Nationale test og andre fagtest fra bl.a. psykologforeningen, som bliver foretaget af de involverede faglærere
 • Eleverne i 8.-10. klasse får halvårlige standpunktskarakterer
 • Eleverne i 9.-10. klasse har skriftlige terminsprøver i eksamenfagene i december eller januar og får ligeledes halvårlige standpunktskarakterer
 • Folkeskolens afgangseksamen, som afholdes i maj/juni
Emneuger, ekskursioner og skolerejse

4-5 gange årligt er der emneuger, hvor vi ændrer det almindelige skoleskema. Her arbejder eleverne med et tværfagligt undervisningstema, ind imellem også på tværs af klasser og årgange. Forældre vil i god tid inden kunne orientere sig på hjemmesiden om ugens planlagte indhold. 

Mindst én emneuge vil blive brugt til at øve projektarbejdsformen, så eleverne helt fra de mindste klassetrin forbereder sig til de obligatoriske projektopgaver i slutningen af deres skoleforløb. 

I 9. klasse arbejder eleverne i en uge med den obligatoriske projektopgave OPO. I samme periode arbejder 10. klasse med deres obligatoriske selvstændige opgave OSO, som handler om uddannelse og erhverv. Eleverne har fem hverdage (både skoletid og fritid) til at arbejde med OPO/OSO-opgaven. Projektet fremlægges og bedømmes med en karakter og en skriftlig vurdering, som eleven kan vælge at få påført sit afgangsbevis. 

Skolerejser og ekskursioner er undervisning og derfor obligatorisk for alle skolens elever. Udgifterne til rejse og ophold er indeholdt i skolepengene. Børnene skal selv sørge for lommepenge. Vores skolerejser har i tidligere år gået til fx Østrig, Norge, Sverige, Tyskland og til Læsø, Samsø, Manø og Bornholm. 

Fokus på kost og motion

En del af børnene på Dannevirke har været overvægtige hele deres barndom, og vi ved af erfaring, at det ofte er forbundet med andre sociale problemer, lavt selvværd og manglende tro på egne evner. Derfor har vi fokus på det sunde liv, kost og daglig motion. 

Læs mere

Det betyder;

 • At børnene får en sund og varieret kost i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger og de officielle kostråd. 
 • Hvert barn opnår mindst en times daglig motion i gennemsnit. 
 • Alle Dannevirkes børn bliver målt og vejet jævnligt. Hvis et barn er under- eller overvægtig, er det en problemstilling, vi tager os af.

Vores mål er forbedre børnenes sundhedstilstand og ikke mindst deres livskvalitet.

En del af Dannevirkes medarbejdere er efteruddannet som kostvejledere eller inden for sport og idræt, og de bakker børnene op og støtter dem på deres vej. Vi ved, at det det tager lang tid – ofte år - at ændre kost- og motionsvaner. Men det kan godt lade sig gøre.

Tutoringforløb for nye elever

Som ny elev i skolen skal barnet ikke stå alene i en ny og helt anderledes hverdag. Derfor skal alle nye elever gennem et obligatorisk tutorforløb af tre måneders varighed. Her har den nye elev i gennemsnit 16 timers 1:1 støtte om ugen. 

Målet med forløbet er at sikre de bedste betingelser for en succesfyldt skolegang, hvor eleven oplever større skoletrivsel, mere motivation for at lære og større faglig selvtillid. 

Læs mere

Samtidig giver det obligatoriske tutorforløb eleverne et fagligt løft, som vi dokumenterer ved at teste eleven ved start, undervejs i forløbet og til slut. 

Vi bruger blandt andet Hogrefes godkendte fagtest til at dokumentere det faglige løft, mens vi dokumenterer progressionen af elevens skoletrivsel, motivation for læring samt større faglige selvtillid ved Poul Nissens evalueringsmodel Learning Rating Scale. 

Tutorforløbet er et supplement til den almindelige undervisning, eleven modtager i klasseværelset. Målet med indsatsen er, at eleven opnår en større skoletrivsel, en større motivation for læring, en større faglig selvtillid og et synligt fagligt løft indenfor de relevante fagdiscipliner, og dermed sikres de bedste betingelser for en fremadrettet succesfuld skolegang.

Forløbet består af:

 • Intensiv faglig undervisning i et eller flere af fagene dansk, matematik og engelsk afhængig af elevens niveau og udfordringer, 
 • Paired Reading, hvor der læses med eleven i 20 minutter, tre gange om ugen
 • Coaching, der adskiller sig fra den fag-faglige del af tutoring-indsatsen ved ikke at have fokus på elevens faglige færdigheder. I stedet fokuserer vi på at ændre elevens holdning til skolegang, selvværd og adfærd og styrke elevens socio-emotionelle færdigheder for herigennem at støtte elevens vej ind i en positiv læringsproces.

Ligesom elevplanen er det obligatoriske tutorforløb individuelt planlagt, men vi forventer, at støtten bliver mindre og mindre i løbet af de tre måneder, indtil eleven er parat til at stå på egne ben i skolegangen. Link til visitation og takster

Vision, mål og det pædagogiske fundament

Den selvejende institution Dannevirke er et socialpædagogisk opholdssted efter Servicelovens § 66 stk. 1 med et fleksibelt antal § 107 pladser.

Dannevirke har plads til/er godkendt til: 

 • 36 anbragte børn og unge i alderen 9-22 år i Børn- og Ungehuset
 • 13 voksne og 13 børn i alderen 0-60 år i familiebehandling i Familiehuset
 • Egen intern skole, hvor en kommunalt udpeget tilsynsførende tilser, at skolens undervisning lever op til folkeskolelovens krav. Se seneste rapport

På Dannevirke lægger vi stor vægt på trivsel, tryghed og samarbejde. Hos os står ingen udenfor fællesskabet.

Formål

Den selvejende institution Dannevirkes formål er at skabe en velfungerende institution med fagligt kompetente medarbejdere, som med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger altid er i stand til at se nye veje og metoder til at udvikle den enkelte personligt, fagligt og socialt.

Det er institutionens målsætning, at hver enkelt finder glæde i mennesker og samvær og bliver en positiv bidragsyder til samfundet for herigennem at få mulighed for at vælge livet.

Pædagogisk fundament

På Dannevirke er vores udgangspunkt den anerkendende relations- og ressourceorienterede tænkning.

 

Vi ser potentialet i hver enkelt. Den tænkning har vi kombineret med realitetsterapiens grundprincip om, at en medarbejder frem for at diagnosticere, klassificere og tilrettelægge behandlingsprocedurer, først og fremmest bør være et varmt og forstående medmenneske.

 

Vi møder hvert enkelt barn/ung/voksen med nysgerrighed, nærvær og med respekt.

Dannevirkes 3 søjler

Dannevirkes metodegrundlag hviler på tre søjler:

William Glassers realitetsteori

William Glassers realitetsteori, der baserer sig på den viden, vi har om det sunde, velfungerende menneske med henblik på værdi- og ressourceidentifikation til sikring for vækst og positiv progression. Vækst er forudsætningen for at tilfredsstille de basale behov, de sociale behov og selvværdsbehovene.

Evnen til at tilfredsstille er ikke medfødt, men skal læres. Læreprocessen og skabelsen af positiv identitet etableres gennem involvering med meningsfyldte andre. 

Poul Nissens involveringspædagogik

Poul Nissens involveringspædagogik handler om, hvordan vi indgår i relationer med hinanden. Pædagogikken baserer sig på Glassers viden og Poul Nissens egne undersøgelser, viden og erfaringer i arbejdet med udsatte børn og unge.

Involveringspædagogikken baserer sig på den hovedantagelse, at alle har et medfødt, universelt behov. Behovet for en positiv identitet. At børn, som har gennemgået en positiv identitetsudvikling, har udviklet dels en evne til at holde af og være på en sådan måde, at andre også er i stand til at holde af dem, og dels en evne til at føle selvværd ved det, de arbejder med, gør en indsats for eller foretager sig, samtidig med, at andre på en eller anden måde viser dem anerkendelse og respekt.

Anerkendelse og ressourcefokus

Anerkendelse og ressourcefokus er sidste og nyeste teoretiske søjle. For såvel Glasser som Nissen har anerkendelse og særligt ressourcefokus afgørende betydning for det professionelle arbejde med udsatte børn og unges udvikling af positiv identitet.

Bjørg Røed Hansens teori om relationens betydning bygger på erkendelsen af, at vi er født sociale og motiveret for fællesskab og kommunikation med vores omverden - og at det er i denne sammenhæng, vi lærer om den ydre verden og erkender os selv. Hans udgangspunkt er, at vores væren og gøren udvikles i den sociale sammenhæng, vi er i. Vores erfaringer og det, vi lærer, afhænger heraf. Så det er overordentlig vigtigt, at den betydningsfulde (eller meningsfulde i forhold til Glasser og Nissen) voksne er meget bevidst om, hvordan denne forvalter sin rolle i relation med barnet – altså er relationskompetent. 

Vores metodevalg er begrundet i fællesmængden for de 3 søjler. 

Fælles er troen på og i høj grad evidensen for, at den betydnings- eller meningsfulde voksne vil være i stand til at motivere og understøtte en positiv identitetsudvikling hos udsatte børn og unge. Samtidigt er den betydnings- eller meningsfulde voksne en person, der fremfor at fejlfinde, diagnosticere, kategorisere, finde årsagen (undskyldningen) og cementere håbløsheden, er et varmt, forstående medmenneske med et stort personligt overskud og selvværd samt evne til at møde og omgås udsatte børn og unge på en indfølende, tillidsfuld og anerkendende måde. 

Institutionens målgruppe er børn, unge og voksne, der i forskellig og varierende grad er/har været udsatte, og for hvem en positiv identitetsudvikling er altafgørende for deres fremtid. 

Sådan lever pædagogikken i hverdagen

I den daglige pædagogiske praksis på Dannevirke implementerer vi pædagogikkens fire hovedprincipper for at sikre, at vi arbejder målrettet  for at medvirke til, at barnets positive identitetsudvikling stimuleres optimalt. 

Involvering

Der er tale om involvering, hvilket skal oversættes til, at mindst én voksen gennem længere tid viser et stærkt, varmt, følelsesmæssigt engagement for det enkelte barn. Det kommer blandt andet til udtryk ved:

 • at hvert barn har en primærvoksen, der har fokus på hele barnets trivsel og udvikling
 • at de voksne altid er en del af barnets aktiviteter
 • at barnet puttes hver aften. 

Det er dette engagement, der er drivkraften bag barnets lyst til at lære og tage ved lære af omgivelserne. 

Undervisning og træning i social ansvarlighed

Undervisning og træning i social ansvarlighed, hvilket defineres som de bestræbelser, barnet gør sig for at opnå en positiv identitet uden derved at fratage andre samme mulighed. Det gøres via gruppesamvær med andre børn i en ikke-dømmende, tryg atmosfære. Alle børn vil gerne være ansvarlige, men mange børn har levet under forhold, hvor det ikke har været muligt at lære at være ansvarlig. 

I det daglige arbejde på Dannevirke er der en høj grad af opmærksomhed på at skabe trygge læringsmiljøer for den enkelte og for fællesskabet. Det kommer blandt andet til udtryk ved:

 • De fleste aktiviteter starter med, at vi samles fælles, før vi sætter i gang
 • Børn og voksne ser Nyheder samlet i sofaen og taler sammen om dem bagefter
 • Vi spiser sammen og øver os i fællesskab på at få/have gode bordmanerer
Selvstændig tænkning

Selvstændig tænkning er endnu et vægtigt princip. Her handler det om i tilrettelæggelsen af undervisning og aktiviteter at skabe læringsrum, hvor barnet oplever og lærer at få tillid til egne evner, får redskaber til at styre sin egen udvikling og ikke hele tiden være overladt til at lade sig styre af andre … sagt med andre ord, at barnet får redskaber til at lære at ”gå” fremfor at ”undgå”. 

I dagligdagen understøttes dette af:

 • Det strukturerede dagsprogram
 • De faste rutiner
 • Husreglerne for, hvornår man fx har og bruger sin telefon, sin IPad, sin computer, og hvornår man er nærværende og yder til fællesskabet
 • Hvornår og hvordan man laver lektier
 • Hvordan man opfører sig i fællesskaber etc. 

I takt med, at barnet tillærer sig rammer og rutiner, oplever barnet at kunne slappe af og navigere i dagligdagen uden, at de voksne skal hjælpe med at strukturere og navigere. 

Som en del af at yde til fællesskabet har hvert barn/ung et ”eftermiddagsjob”. Det kan fx være, at barnet skal vande bogruppens blomster, hente og bringe vasketøjet i vaskeriet, støvsuge i hyggeområdet, rydde op på bogreolen, sætte på bordet og tage af igen i forbindelse med måltiderne. I weekenden hjælpes børn og voksne med at varme/lave aftensmad. 

Relevans

Det sidste princip er relevans. Det handler om, at barnet i undervisning og fritidsaktiviteter skal opleve, at der er sammenhæng mellem det, der læres, og de erfaringer barnet tidligere har gjort sig. 

En relevant og meningsfyldt hverdag er med til at udvikle barnets begrebsdannelse og forudsætningen for, at den selvstændige tænkning kan udvikles. 

Dette princip understøttes helt konkret af de forskellige elevplaner, barnet hvert halve år udarbejder både for skoledelen og for fritiden sammen med sin primærpædagog/ kontaktlærer og sine øvrige lærere og pædagoger. 

Barnets delplaner beskriver:

 • Hvad barnet er blevet bedre til
 • Hvad barnet skal arbejde med
 • Hvordan der skal arbejdes med planen 
 • Hvordan de voksne skal hjælpe

Barnets delplaner hænger synligt for barnet og de voksne ved barnets bord i skolen og på værelset. Det gør det let for barnet og de voksne at gen-besøge barnets egne mål og begrundelser, når dagen indimellem bliver bøvlet og udfordrende. 

Implementeringen af de 4 hovedprincipper kræver, at den voksne i samværet med barnet har fokus på det positive potentiale og tager sig tiden til at møde barnet med nysgerrighed, nærvær og respekt. 

Til at understøtte medarbejdernes involveringspædagogiske arbejde er der udarbejdet retningslinjer og procedurer for bl.a. dagsrytmen, strukturen, regler om bl,a. alkohol- og rygepolitik, primærrollen, udarbejdelse af barnets delplaner, sundheds- og motionspolitik, husordenen, sygemeldinger, brug af undervisnings- og værkstedsfaciliteterne etc.

Ydelser og takster

Dannevirke er et socialpædagogisk opholdssted med intern skole, hvor undervisningen sigter mod folkeskolens afgangsprøver.
 
Normeringen er høj og vi lægger vægt på, at skolelærere og pædagoger er seminarieuddannede eller som minimum har en anden fagrelevant videregående uddannelse. Lærere, pædagoger og ledelse har alle gennemgået halvandet års uddannelse i anerkendelse og ressourcefokus inden for den systemiske tænkning.
 
Vi yder en kvalificeret pædagogisk bistand – både i skolens undervisningstid og i bogrupperne i fritiden.