Socialrådgiver

Skole

Vi gør eleverne klar til et selvstændigt voksenliv med læring, uddannelse og job.

Emner

Målgrupper og visitation

Eksamen og selvforsørgelse

Dygtige medarbejdere

Trygt læringsmiljø

Pædagogik: Vi ser potentialet

Målgrupper og visitation

Den selvejende institution Dannevirke er et børne- og ungehjem med eget specialundervisningstilbud eller legestue for anbragte børn og unge i alderen 0-22 år. Dannevirke Skolen er vores egen skole med undervisning fra 0.-9. klasse. Skolen er også specialskole for dagelever fra Haderslev Kommune.

Undervisningen sigter mod folkeskolens afgangseksamen, og vi tilbyder specialundervisning efter Folkeskoleloven §20. (Vores specialundervisningstilbud er godkendt efter Folkeskoleloven §22.)


Visitation: 
Læs mere om vores grundige visitationsproces.


Tilsyn: 
En kommunalt udpeget tilsynsførende kontrollerer, at skolens undervisning lever op til folkeskolelovens krav.

Vi er særligt gode til børn og unge med:

 • Tilknytningsforstyrrelser som følge af omsorgssvigt
 • Spiseforstyrrelser og overvægt
 • Skolevægring og skoleangst
 • ADHD
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Psykisk sårbarhed

Vi modtager ikke børn og unge, der er voldsomt fysisk udadreagerende, børn med svær følelsesmæssige skade, børn der er inde i grænseoverskridende adfærd eller stofmisbrug.

Gode resultater: Afgangseksamen og selvforsørgelse

På Dannevirke har vi siden starten i 1993 arbejdet målrettet på at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at skabe sig et godt liv, og med jævne mellemrum får vi Rambøll Management til at måle resultaterne. De er gode.

Ifølge seneste Rambøll-undersøgelse (2023) var en tredjedel (34%) på undersøgelsestidspunktet i gang med eller havde gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Fire ud af ti (40%) var i arbejde. Desuden fortæller de tidligere Dannevirke-elever, at de hos os har fået redskaber, som har gjort dem bedre i stand til at tage en uddannelse. Det er flotte resultater, når man tænker på elevernes baggrund og deres faglige, personlige og sociale udgangspunkt, da de i sin tid startede hos os.

Læs Effektmåling fra Rambøll 2023

Højt kvalificerede medarbejdere

På Dannevirke har vi en høj normering og en yderst stabil medarbejdergruppe. Alle vores skolelærere har både taget en læreruddannelse og relevant efteruddannelse, mens vores pædagoger er seminarieuddannede eller som minimum har en anden fagrelevant videregående uddannelse.

En stor del af vores medarbejdere har gennemgået halvandet års uddannelse i anerkendelse og ressourcefokus inden for den systemiske tænkning. Alle medarbejdere modtager intern undervisning i institutionens pædagogiske grundlag og metoder, og vi modtager kontinuerligt ekstern faglig supervision.

Vi yder en højt kvalificeret pædagogisk indsats i både undervisning og fritid, og vi har et meget tæt samarbejde på tværs. Det betyder blandt andet, at alle vores elever kommer i skole hver dag – og at de møder veludhvilede og velforberedte frem til timerne.

Trygt og struktureret læringsmiljø

På Dannevirke Skolen har vi et struktureret undervisnings- og læringsmiljø. Vi følger bestemmelserne i folkeskoleloven, har fuld fagrække og følger de vejledende timetal. Desuden har vi tolærerordning i undervisningen, tutoringforløb og yder specialpædagogisk bistand/specialundervisning til elever med særlige behov jf. Folkeskolelovens § 20. (Vores specialundervisningstilbud er godkendt efter Folkeskolelovens §22.)

Vi tror på, at mange elevers problemer opstår, fordi de føler sig utilstrækkelige i skolen. Derfor fokuserer vi meget på det faglige, på at (gen)skabe lysten til læring og skabe et positivt læringsmiljø og fællesskab i klassen. Vores ambition er, at alle elever afslutter med folkeskolens 9. klasses eksamen – og i sidste ende bliver klar til et voksenliv med uddannelse og selvforsørgelse. 

Klasser og fag

Eleverne er fordelt på tre forskellige klassetyper med ikke-årgangsdelte basisklasser, som dækker 0.-6. årgang og 7.-8. årgang, samt en afgangsklasse. Vi har fokus på læring – og på at skabe et inkluderende læringsmiljø for alle, hvor vi yder specialpædagogisk bistand og specialundervisning i klassen efter Folkeskolelovens paragraf 20.

Vi vægter de boglige fag, følger de vejledende timetal og sigter mod folkeskolens afgangsprøver. Vi følger folkeskolelovens fagrække og udbyder desuden valgfag af mere praktisk og fysisk karakter, som fx idræt, kajak- og udeliv, træ-, metal- og keramikværksted

Basisklasser og afgangsklassen

Basisklasserne rummer mellem 8 og 16 elever. Til hver basisklasse er der tilknyttet et fast lærerteam med to eller tre lærere, som er til stede i alle timer.

I afgangsklassen, som dækker 9. - 10. klasse, er målet folkeskolens afgangseksamen. Undervisningen her er målrettet afgangseksamen, og eleverne skal kunne og ville opfylde de krav, der stilles til lektier og afleveringer, så vi hele tiden skaber faglig progression. Her er det linjefagslærere, som forestår undervisningen. 

Lektier hver dag

Eleverne har altid en halv times lektier for til den næste skoledag. Vi ser lektier som en del af træningen i kendt stof og samtidig som en forudsætning for, at undervisningen bliver ved med at være fagligt udfordrende for den enkelte elev. Det handler om at skabe læring og faglig progression. Hver dag.

 

Erhvervsvejledning og særlige forløb for afgangselever

Vi samarbejder med UU-centeret i Haderslev og de virksomheder/uddannelsessteder, som skolen anvender i forbindelse med erhvervspraktikker og brobygningsforløb. Derudover har vi også et samarbejde med UU-centeret om at tilrettelægge særlige undervisningsforløb for elever, der fagligt ikke kan følge undervisningen i afgangsklasserne. Det kan være længerevarende praktikforløb i kombination med undervisning i hovedfagene dansk, engelsk og matematik, så vi sammen kan hjælpe eleven til afklaring af fremtidig ungdomsuddannelse. Målet er et voksenliv med uddannelse og selvforsørgelse.

 

Emneuger og OPO/OSO

4-5 gange årligt er der emneuger, hvor vi ændrer det almindelige skoleskema. Her arbejder eleverne med et tværfagligt undervisningstema, ind imellem også på tværs af klasser og årgange. Mindst én emneuge bliver brugt til at øve projektarbejdsformen, så eleverne helt fra de mindste klassetrin forbereder sig til de obligatoriske projektopgaver i slutningen af deres skoleforløb. 

I 9. klasse arbejder eleverne i en uge med den obligatoriske projektopgave OPO. I samme periode arbejder 10. klasse med deres obligatoriske selvstændige opgave OSO, som handler om uddannelse og erhverv. Eleverne har fem hverdage (både skoletid og fritid) til at arbejde med OPO/OSO-opgaven. Projektet fremlægges og bedømmes med en karakter og en skriftlig vurdering, som eleven kan vælge at få påført sit afgangsbevis. 

 

Pædagogik: Vi ser potentialet

Vores pædagogik bygger på den anerkendende relations- og ressourceorienterede tænkning. Vi ser potentialet i hver enkelt elev. Den tænkning kombinerer vi med realitetsterapiens grundprincip om, at en lærer/pædagog først og fremmest bør være et varmt og forstående medmenneske – frem for at diagnosticere, klassificere og tilrettelægge behandlingsprocedurer. Vi tilrettelægger undervisningen ud fra de individuelle elevplaner (barnets plan), som udformes ud fra barnets handleplan og elevens aktuelle faglige, sociale og personlige niveau. Vi tager udgangspunkt i hver enkelt elevs læringsstil, styrkesider og kompetencer, så eleven konstant bliver udfordret optimalt og bygger oven på sit faktiske niveau.

Læring i skole og fritid

Hos os er det skolen, der er børnenes primære fokus. Det er først og fremmest her, de skal lære at udnytte deres talenter. Vi skal hjælpe med - og sørge for - at hver enkelt elev udnytter sit positive potentiale. Derfor mener vi også, at fritiden skal bruges med omtanke, så vi hele tiden skaber progression. På Dannevirke deltager børnene i både frivillige og obligatoriske fritidsaktiviteter, som er pædagogisk tilrettelagt, så de giver fysisk, social og psykisk træning. I vores børne- og ungehjem deler børnene fællesrum og spiser aftensmad sammen, og hver aften ser alle TV 2 Nyheder sammen og drøfter bagefter et par af indslagene.

 

Trivsel i skolen

På Dannevirke arbejder vi med et konstant fokus på trivsel i skolen. Det betyder blandt andet, at vi forventer en ordentlig omgangstone, og at vi ikke accepterer mobning. Vi har altid et tilstrækkeligt antal gårdvagter i frikvartererne. Det gør det muligt at tage problematikker op med det samme, så vi hele tiden sørger for at skabe og vedligeholde et trygt læringsfællesskab. Vi har det princip, at ingen elev slutter skoledagen med en uløst konflikt. Ingen skal frygte næste dag i skolen. Det kan betyde, at læreren bliver efter endt arbejdstid for at få løst konflikten sammen barnet/børnene. Vi har en årlig trivselsdag, som elevrådet arrangerer - og samme dag deltager alle børn i den nationale trivselsundersøgelse.

 

Pædagogiske hovedprincipper

I den daglige pædagogiske praksis arbejder vi ud fra fire pædagogiske hovedprincipper - som alle kræver, at den voksne i samværet med barnet har fokus på det positive potentiale og tager sig tiden til at møde barnet med nysgerrighed, nærvær og respekt. 

De fire pædagogiske hovedprincipper er:

 • Involvering
 • Undervisning og træning i social ansvarlighed
 • Selvstændig tænkning
 • Relevans

Læs mere om Dannevirkes pædagogik

Ekskursioner og skolerejse

Skolerejser og ekskursioner er undervisning og derfor obligatorisk for alle skolens elever. Udgifterne til rejse og ophold er indeholdt i skolepengene. Eleverne skal selv sørge for lommepenge. Vores skolerejser har i tidligere år gået til fx Østrig, Norge, Sverige, Tyskland og til Læsø, Samsø, Manø og Bornholm. 

 

Elevens SMART-plan

Omdrejningspunktet for undervisningen i skolen er elevens SMART-plan, som elever og forældre er med til at udforme. Grundlæggende har vi fokus på at få inddraget både eleven og hjemmet i en dialog om en fælles målsætning for elevens fortsatte udviklings- og læringsforløb. I SMART-modellen opstiller vi Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske og Tidsafgrænsede mål, som er med til at skabe tydelige mål for alle (læs mere om SMART-modellen på læringsportalen EMU). 

Barnets planer for skole og fritid evalueres og revideres to gange årligt i forbindelse med medarbejdernes besøg i hjemmet på den første skoledag efter sommerferien og ved skole-hjem samtalen op til juleferien.

Fast struktur for arbejdet med barnets plan

På Dannevirke har vi en fast struktur omkring arbejdet med elevens SMART-plan:

 • Elev og primærlærer evaluerer den aktuelle plan og udformer en ny: Hvilke mål er nået? Hvilke mål skal fortsættes? Hvilke nye mål skal sættes? Hvad kan eleven konkret gøre selv? Hvordan kan lærerne støtte eleven i at nå sine mål?
 • I forbindelse med PPR´s løbende revisitering udarbejder primærlærer en revisiteringsbeskrivelse om eleven på baggrund af fælles evaluering i lærerteamet
 • Lærerteamet drøfter elev/lærer-evalueringen, elevens SMART-plan og revisiteringsbeskrivelsensammen med afdelingslederen, så alle har fokus på elevens læring, progression og mål for den kommende periode
 • Den reviderede SMART-plan sendes til forældrene samtidig med en dagsorden for hjemmebesøget/skole-hjem-samtalen
 • Ved hjemmebesøget/skole-hjem-samtalen repræsenteres skolen af en medarbejder fra elevens klasse og en medarbejder fra bogruppen
 • Revisiteringsbeskrivelse og elevens SMART-plan er omdrejningspunktet i forbindelse med hjemmebesøg og de halvårlige skole-hjemsamtaler og opfølgningsmøder
 • På teammøderne er der afsat tid til, at lærerne løbende evaluerer elevernes faglige progression og udbytte af skolegangen på baggrund af elevens SMART-plan og revisiteringsbeskrivelse

 

Det skolefaglige udgangspunkt for barnets plan er:
 • Fælles mål for fagene, som de kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside
 • Nationale test og andre fagtest fra bl.a. psykologforeningen, som bliver foretaget af de involverede faglærere
 • Eleverne i 8.-10. klasse får halvårlige standpunktskarakterer
 • Eleverne i 9.-10. klasse har skriftlige terminsprøver i eksamensfagene i december eller januar og får halvårlige standpunktskarakterer
 • Folkeskolens afgangseksamen, som afholdes i maj/juni

 

Fokus på kost og motion

En del af børnene på Dannevirke har været overvægtige hele deres barndom, og vi ved af erfaring, at det ofte er forbundet med andre sociale problemer, lavt selvværd og manglende tro på egne evner. Derfor har vi fokus på det sunde liv, kost og daglig motion. Vores mål er forbedre børnenes sundhedstilstand og ikke mindst deres livskvalitet. En del af Dannevirkes medarbejdere er efteruddannet som kostvejledere eller inden for sport og idræt, og de bakker børnene op og støtter dem på deres vej. Vi ved, at det tager lang tid – ofte år – at ændre kost- og motionsvaner. Men det kan godt lade sig gøre.

Læs historien om Elisas vægttab: Mit første mål var at kunne gå

Læs folderen om Dannevirkes arbejde med overvægtige børn og unge

Faste rutiner med fokus på sundhed

Helt konkret betyder vores fokus på det sunde liv, at:

 • På Dannevirke får børnene en sund og varieret kost i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger og de officielle kostråd.
 • Hvert barn opnår mindst en times daglig motion i gennemsnit.
 • Hvis et barn er under- eller overvægtig, er det en problemstilling, vi tager os af.
 • Alle børn har en struktureret hverdag med faste sengetider og sunde vaner i skole og fritid.

 

Dizona-tirsdag med mediYoga, zoneterapi og afspænding

Hver tirsdag har vi et frivilligt motions- og behandlingstilbud med en blanding af mediYoga, zoneterapi, åndedrætsøvelser og masssage. Vi har en fast aftale med en yderst veluddannet og dygtig behandler fra DiZona, som tilrettelægger sin behandling og undervisning specifikt efter vores børn og unges behov.

Tirsdag morgen mødes vi i skolens hal, hvor vi får gang i krop og muskler med 'De 5 Tibetanere' og andre mediYoga-øvelser. MediYoga (medicinsk yoga) beroliger nervesystemet, kræver en sundhedsfagligt uddannet instruktør og har en dokumenteret effekt på bl.a. stress og angst. Vi oplever helt konkret, at mange elever får lettere ved at koncentrere sig i skolen - især hjælper det vores ADHD-børn med at dæmpe tankemylderet og gøre det lettere at fokusere på undervisningen.

Efter den fælles morgentræning har eleverne mulighed for at få individuel behandling med zoneterapi, akupunktur og massage. Og så slutter vi DiZona-tirsdagen af med fælles åndedrætsøvelser og afspænding i skolens hal. Læs mere om vores dygtige behandler/instruktør på Dizona.dk

 

Tutoringforløb for nye elever

Som ny elev i skolen skal barnet ikke stå alene i en ny og helt anderledes hverdag. Derfor støttes alle nye elever gennem et obligatorisk tutoringforløb af tre måneders varighed. Her har den nye elev i gennemsnit 12 timers 1:1 støtte om ugen som et supplement til den almindelige undervisning. 

Målet med forløbet er at sikre de bedste betingelser for en succesfyldt skolegang, hvor eleven oplever større skoletrivsel, mere motivation for at lære, større faglig selvtillid og et synligt fagligt løft indenfor de relevante fagdiscipliner. 

Læs vores casehistorie om Simons tutoringforløb

Et dokumenteret fagligt løft

Det obligatoriske tutoringforløb giver eleverne et fagligt løft, som vi dokumenterer ved at teste eleven ved start, undervejs i forløbet og til slut. Vi bruger blandt andet Hogrefes godkendte fagtest til at dokumentere elevens faglige progression, mens vi dokumenterer progressionen af elevens skoletrivsel, motivation for læring samt større faglige selvtillid ved Poul Nissens evalueringsmodel Learning Rating Scale. 

Tutoringforløbet består af:
 • Intensiv faglig undervisning i et eller flere af fagene dansk, matematik og engelsk afhængig af elevens niveau og udfordringer, 
 • Paired Reading, hvor der læses med eleven i 20 minutter, tre gange om ugen
 • Coaching, der adskiller sig fra den fag-faglige del af tutoring-indsatsen ved ikke at have fokus på elevens faglige færdigheder. I stedet fokuserer vi på at ændre elevens holdning til skolegang, selvværd og adfærd og styrke elevens socio-emotionelle færdigheder for herigennem at støtte elevens vej ind i en positiv læringsproces.

Det obligatoriske tutoringforløb er individuelt planlagt, men vi forventer, at støtten bliver mindre og mindre i løbet af de tre måneder, indtil eleven er parat til at stå på egne ben i skolegangen. 

 

Samarbejdet med forældrene

På Dannevirke vægter vi forældresamarbejdet højt. Alle forældre ønsker det bedste for deres børn, og hos os får forældrene mulighed for at spille en positiv rolle i børnenes liv i det omfang, de magter. 

To gange årligt inviterer vi forældrene til opfølgningsmøder (med socialrådgiver), og vi holder mindst tre forældrearrangementer. Desuden holder vi to skole-hjemsamtaler, hvor vi drøfter fremtiden med udgangspunkt i barnets planer. 

Tæt dialog med forældre

Det er en væsentlig forudsætning for børnenes trivsel og udvikling, at de oplever et tæt, tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde mellem forældre og Dannevirke. Det gælder uanset, om der er tale om en frivillig anbringelse (med samtykke) eller en anbringelse uden samtykke.

Vi er i løbende dialog med alle forældre. Vi har faste ringeaftaler mellem primærpædagogen og forældre, hvor der er mulighed for at drøfte løst og fast om barnets dagligdag.

 

Skole-hjem samtaler to gange årligt

Én gang om året (efter sommerferien) kommer vi på besøg i hjemmet. Her deltager to medarbejdere. Det er vigtigt, at både skole og bogruppen er repræsenteret ved hjemmebesøget, fordi det er her, vi drøfter fremtiden med udgangspunkt i barnets SMART-planer.
I forbindelse med den årlige julehygge holder vi skole-hjemsamtaler på Dannevirke. Her fortæller vi om barnets progression, herunder barnets personlige, faglige og sociale udvikling i skoleregi. Vi gennemgår de tests og prøver, barnet har gennemført siden sidste skole-hjemsamtale, og vi drøfter den reviderede SMART-plan for skoledelen.
I god tid inden skole-hjemsamtalerne får forældrene tilsendt dagsorden, tidspunkt og barnets reviderede, individuelle SMART-planer for skole og fritid, så de sammen med deres barn har tid til at forberede sig på samtalen.

 

Besøg på Dannevirke

Vi har flere årlige familiearrangementer. Desuden opfordrer vi forældrene til at besøge Dannevirke og deltage i en helt almindelig dagligdag, så de kan opleve, hvordan det er at være barn her.
Forældrene må også meget gerne besøge deres børn i weekenderne - dog efter forudgående aftale, så vi kan sikre, at barnet ikke er på tur ud af huset.

 

Faste arrangementer

Mindst tre gange om året inviterer vi til et forældrearrangement:

 • I maj har vi et kombineret arrangement. Om eftermiddagen afholder vi den årlige generalforsamling, hvor forældre kan stille op til en plads i bestyrelsen. Bagefter er der elevudstilling med temaet ”Året der gik”. Her viser alle børn, klasser, valgfagshold og øvrige aktivitetshold, hvad de har arbejdet med i det forgangne skoleår. Dagen slutter med fællesspisning. 
 • I efteråret holder vi en forældredag, hvor forældre, børn og medarbejdere samles om enten nogle små praktiske gøremål eller dyster i små fysiske konkurrencer. Dagen slutter med fællesspisning. 
 • Op til jul har vi et julearrangement i bogrupperne, hvor vi hygger med æbleskiver, juleklip og juledekorationer. Samme dag afholder vi de halvårlige forældresamtaler.

 

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet mellem Dannevirke og den anbringende kommune er vigtigt for at sikre barnet et udviklende ophold, en succesfuld skolegang og et godt udgangspunkt for resten af livet. Et vigtigt omdrejningspunkt i samarbejdet er de skriftlige rapporter, som vi løbende følger op på – herunder barnets plan/ungeplanen, skoleudtalelse, ICS-statusbeskrivelse og barnets SMART-plan for skole og fritid. De skriftlige rapporter skaber ingen positiv udvikling i sig selv. Men det er gode redskaber, hvor vi tydeligt kan se – sort på hvidt og ikke bare på fornemmelsen – hvilket udbytte barnet har af opholdet. Det er med til at sikre, at vi hele tiden er opmærksomme på at skabe progression – at vi altid holder fokus på at give barnet de nødvendige og rigtige redskaber til et voksenliv med uddannelse og selvforsørgelse.

Læs mere

ICS-statusbeskrivelse

To gange årligt udarbejder primærpædagog i samarbejde med barnets øvrige pædagoger og lærere en ICS-statusbeskrivelse, som sendes til barnets socialrådgiver. Det sker som optakt til et opfølgningsmøde her på Dannevirke med deltagelse af familie, forvaltning og institutionen. På opfølgningsmøderne er temaet altid målopfølgning i forhold til barnets udvikling og trivsel. Derudover er der ofte behov for løbende orienteringer og drøftelser omkring barnet mellem familie, forvaltning og institutionen. Det foregår ad hoc enten pr. telefon eller på et kort virtuelt møde mellem parterne.

 

Opfølgningsmøder og barnets plan

Vi inviterer to gange årligt til et opfølgningsmøde på institutionen, hvor vi sammen med barn, forældre og socialrådgiver har fokus på, hvordan det aktuelt går med barnet. Her følger vi op på barnets plan/ungeplanen og de aftaler, vi har indgået. Som optakt til opfølgningsmøderne udarbejder/reviderer barnet i samarbejde med sin primærpædagog en SMART-plan for det kommende halvår for henholdsvis skoledelen og for fritidsdelen. Barnets plan er barnets og medarbejdernes daglige redskab. Heri er målene i elevens SMART-plan ”nedbrudt” i små specifikke, overskuelige delmål, som giver mening for barnet.

 

Revisitering og skoleudtalelse hvert år

Det er Haderslev Kommunes PPR, der foretager den lovpligtige revisitering af barnet som vurdering af, om barnet fortsat har det rigtige skoletilbud. Som optakt til revisitering udarbejder barnets lærere og skolelederen en status i form af en skoleudtalelse, der sammen med PPR´s afsluttende vurdering sendes til barnets socialrådgiver til orientering. Skoleudtalelsen er skolens vurdering af, hvordan eleven mestrer de krav, som stilles i folkeskoleloven og fælles mål. Skoleudtalelsen omfatter både elevens sociale kompetencer og faglige udvikling i de enkelte fag.

Skoleudtalelse, ICS-statusbeskrivelse og revisiteringsbeskrivelse fungerer som dokumentation til forvaltningen og er samtidig et udviklingsværktøj for Dannevirkes lærere og pædagoger.

 

Metodevalg: Dannevirkes tre søjler

Dannevirkes målgruppe er børn, unge og voksne, der i forskellig og varierende grad er udsatte, og for hvem en positiv identitetsudvikling er altafgørende for deres fremtid.

Vores metodevalg hviler på tre søjler, som alle tager udgangspunkt i troen på (og evidensen for), at den betydnings- eller meningsfulde voksne er i stand til at motivere og understøtte en positiv identitetsudvikling hos udsatte børn og unge.

 • William Glassers realitetsteori
 • Poul Nissens involveringspædagogik
 • Anerkendelse og ressourcefokus

Læs mere om Dannevirkes tre søjler