Familie

Skolen

Hos os går alle elever i skole hver dag. Fordi det er vigtigt - og fordi de har lyst til at lære.

Hent vores forældrefolder for 2023/24

At være elev hos os

Vi har alle sammen brug for en fremtid, vi tør tro på. På Dannevirke hjælper vi eleverne med at opnå nødvendige kompetencer, så de kan styre deres liv i en positiv retning.

Vi har fokus på at skabe et inkluderende læringsmiljø for alle, hvor vi giver specialpædagogisk bistand og specialundervisning i klassen, så dit barn altid er sammen med sine klassekammerater. Vi fokuserer meget at skabe et positivt læringsmiljø og fællesskab i klassen. 

Vi har to forskellige klassetyper:

Basisklasserne er ikke-årgangsdelte klasser med både eksterne og interne børn på 0.- 6. kl. og 7. – 8. klassetrin. Hver basisklasse rummer 8 til 16 elever og har tolærerordning i alle timer.

Afgangsklassen dækker 9. – 10. klasse. Her er undervisningen målrettet afgangseksamen, og linjefagslærere forestår undervisningen i alle fag. 

Ny elev

Som ny på Dannevirke skal dit barn ikke stå alene i en ny og helt anderledes hverdag. Derfor er barnet altid sammen med en medarbejder i den første tid, både i dagens aktiviteter og i samværet med de øvrige elever. Det sikrer, at barnet hurtigt vænner sig til Dannevirkes rytme/rammer og bliver tryg i sine nye omgivelser. Samtidig lærer vi dit barns ressourcer, stærke og svage sider at kende, så vi kan målrette vores indsats til netop dit barns behov.

Tutoringforløb
I de første tre måneder får dit barn også en fast tutor, som følger barnet 1:1 i 12-14 timer om ugen i gennemsnit. Det er med til at give dit barn en god skolestart og afhjælper udfordringer med bl.a. skoleangst, skoleværing og højt skolefravær. Målet er, at dit barn trives bedre i skolen, bliver mere motiveret for at lære, får større faglig selvtillid og får et fagligt løft.

Læs mere om tutoringforløbet

Turoringforløbet er tilrettelagt ud fra barnets behov som en blanding af ekstra støtte i klassen og korte forløb, hvor eleven bl.a. læsetræner sammen med sin tutor.

Forløbet indeholder: 

 1. Intensiv faglig undervisning i et eller flere af fagene dansk, matematik og engelsk afhængig af elevens niveau og udfordringer.
 2. Paired Reading, hvor tutor og elev læser i 20 minutter, tre gange om ugen.
 3. Coaching, hvor vi fokuserer på elevens, selvværd, adfærd, holdning til skolegang og arbejder med at styrke elevens socio-emotionelle færdigheder for herigennem at støtte elevens vej ind i en positiv læringsproces.

For at dokumentere det faglige løft tester vi eleven både ved start, undervejs i forløbet og til slut. Det gør vi blandt andet med Hogrefes godkendte fagtest. Samtidig bruger vi Poul Nissens evalueringsmodel Learning Rating Scale til at dokumentere fremgangen i elevens skoletrivsel, motivation for læring og større faglige selvtillid.

En struktureret skoledag

Det er vores erfaring, at det kræver en tryg base, hvis vores børn og unge skal have overskud til at fokusere på at lære – og på at gå i skole. Derfor er hverdagen på Dannevirke Skolen forudsigelig og struktureret.

Vi fokuserer meget på det faglige, og vores mål er at give hver enkelt elev det bedst mulige udgangspunkt for at lære. Hos os har eleverne en halv times lektier for til hver dag. Lektier er træning i kendt stof og en forudsætning for, at den daglige undervisning hele tiden giver den enkelte elev faglige udfordringer.

Lektierne læses om eftermiddagen sammen med pædagogen i bogruppen, så barnet med god samvittighed kan gå i skole næste dag og med stolthed aflevere lektien til læreren.

Sådan ser skoledagen ud

08.00

Frikvarter

08.15

Morgensamling og morgensang

08.30

Undervisningen begynder. Der er 30 minutters frikvarter i løbet af formiddagen, gerne delt op i 2 frikvarterer, og i det ene er der lidt at spise og drikke. 

11.50

Fælles frokost

12.30

Starter undervisningen igen. Skoledagen slutter med, at læreren skriver næste dags lektier i lektiebøgerne og sørger for at barnet har de rette bøger og materialer med i skoletasken.

14.00

Barnet hentes af en pædagog og går i bogruppen, hvor der enten er fælles eftermiddagsdrik eller omklædning til valgfag.

14.30

Valgfag, motion eller obligatoriske aktiviteter.

15.45

Skoledagen slutter. De elever, der bor her, læser lektier i løbet af eftermiddagen sammen med de andre børn og de voksne i bogruppen.

 

Fag og elevplaner

I skolen følger vi de samme fag som i folkeskolen. Vi vægter de boglige fag, og vi sigter mod, at eleverne kan gennemføre folkeskolens afgangseksamen. Det betyder, at dit barn både skal have dansk, matematik, tysk, engelsk og alle de andre fag i sin skoletid hos os. 

Vi har også en række valgfag, som er mere praktiske og fysiske som idræt, kajak- og udeliv, træ-, metal- og keramikværksted 

Alle elever har sin egen individuelle elevplan, som vi udarbejder i samarbejde med dit barn og dig, så vi sammen sætter mål for dit barns skolegang.

Læs mere

Det skolefaglige udgangspunkt for elevplanerne er: 

 • Fælles mål for fagene, som de kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside
 • Nationale test og andre fagtest fra bl.a. psykologforeningen, som bliver foretaget af de involverede faglærere
 • Eleverne i 8.-10. klasse får halvårlige standpunktskarakterer, som de afleverer i hjemmet
 • Eleverne i 9.-10. klasse har skriftlige terminsprøver i prøvefagene i januar
 • Folkeskolens afgangseksamen, som afholdes i maj/juni

Forældresamarbejde

Et tæt samarbejde med dig som forælder er en af de vigtigste forudsætninger for, dit barn trives og udvikler sig under opholdet og skolegangen på Dannevirke. Derfor vægter vi forældresamarbejdet højt. 

Dannevirke er en lille institution, hvor vi kender vores børn og unge rigtigt godt. Som forælder skal du også føle dig set og hørt, for vi er bevidste om, at vi kun har børnene til låns.

Læs mere om forældresamarbejdet

Det er en væsentlig forudsætning for børnenes trivsel og udvikling, at de oplever et tæt, tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde mellem forældre og Dannevirke. Vi er i løbende dialog med alle forældre. Vi laver faste ringeaftaler mellem primærpædagogen og forældre, hvor det er muligt at drøfte løst og fast om barnets dagligdag.

Én gang om året (efter sommerferien) kommer vi på hjemmebesøg, og op til jul holder vi skole-hjemsamtaler på Dannevirke.

I god tid inden begge møder får I tilsendt barnets reviderede SMART-planer for skole og fritid, så I sammen med barnet har tid til at forberede jer på samtalen.

Hjemmebesøget

Ved hjemmebesøget deltager to medarbejdere fra bogruppen. Det er vigtigt, at både skole og bogruppe er repræsenteret ved hjemmebesøget, fordi det er her, vi drøfter fremtiden med udgangspunkt i barnets planer.

Vi prioriterer, at alle børn får besøg af en skolelærer mindst én gang årligt. Klasselæreren fra afgangsklassen er normalt udenfor afdelingens normering og skal derfor deltage på det/de hold, der er relevante for hans/hendes hovedopgave. Nye elever i afgangsklassen skal prioriteres.

Skole-hjemsamtalen

Skole-hjemsamtalen foregår i barnets klasselokale. Her mødes klassens lærere med barnet/forældrene og fortæller om barnets progression – om barnets personlige, faglige og sociale udvikling i skoleregi. Vi gennemgår de tests og prøver, barnet har gennemført siden sidste skole-hjemsamtale, og vi drøfter den reviderede SMART-plan for skoledelen. 

For de børn, der bor på Dannevirke, holder vi også opfølgningsmøder to gange om året. Her mødes barn/ung, forældre, Dannevirke og sagsbehandler og drøfter barnets aktuelle situation.

 

Besøg på skolen

Vi har flere årlige familiearrangementer, hvor der er mulighed for overnatning for de forældre, som har langt hjem.

Som forælder opfordrer vi dig til at besøge skolen og deltage i en helt almindelig dagligdag, så du kan opleve, hvordan det er at være barn her. Du må også meget gerne besøge dit barn i weekenderne – dog efter forudgående aftale, så vi kan sikre, at barnet ikke er på tur ud af huset. 

Faste arrangementer

Mindst tre gange om året inviterer vi alle familier til et forældrearrangement. Vi har bl.a. to faste arrangementer:

 • I maj har vi et kombineret arrangement. Om eftermiddagen afholder vi den årlige generalforsamling, hvor I som forældre kan stille op til en plads i bestyrelsen. Bagefter er der elevudstilling med temaet ”Året der gik”. Her viser alle børn, klasser, valgfagshold og øvrige aktivitetshold, hvad de har arbejdet med i det forgangne skoleår. Dagen slutter med fællesspisning. 
 • I efteråret holder vi en forældredag, hvor forældre, børn og medarbejdere samles om enten nogle små praktiske gøremål eller dyster i små fysiske konkurrencer. Dagen slutter med fællesspisning. 

Om Dannevirke Skolen

Dannevirke Skolen er en del af Den selvejende institution Dannevirke, som er et socialpædagogisk opholdssted. Vi fokuserer meget på det faglige, på at (gen)skabe lysten til læring, og på at skabe et positivt læringsmiljø og fællesskab i klassen. Hos os går alle elever i skole hver dag – fordi det er vigtigt, og fordi de har lyst til at lære. 

Vores elever er en blanding af børn fra lokalområdet, de omkringliggende kommuner og børn, der bor på Dannevirke. Vi har rigtig gode resultater og mange gode erfaringer med at integrere børn og unge med:

 • Skoleangst, indlærings- og koncentrationsvanskeligheder
 • Omsorgssvigt
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Manglende identitetsfølelse
Læs mere

På Dannevirke Skolen underviser vi i den fulde fagrække efter fuldt timetal, og vi følger Haderslev Kommunes ferieplan for de kommunale grundskoler. Vi følger bestemmelserne i folkeskoleloven og arbejder målrettet på, at alle elever afslutter deres grundskole med Folkeskolens 9. klasses eksamen. 

Vi tilrettelægger undervisningen ud fra individuelle elevplaner med udgangspunkt i hver enkelt elevs faglige niveau, læringsstil, styrker og kompetencer, så eleven konstant bliver udfordret og bygger oven på sit faktiske niveau.

Tager eleven 10. skoleår hos os, er det altid et individuelt tilrettelagt skoleforløb, hvor eleven målrettet arbejder på at opkvalificere sig fagligt til en ønsket ungdomsuddannelse eller er i længerevarende erhvervspraktik- og brobygningsforløb med det mål at få en praktikplads.

Emneuger og projektopgaver

4-5 gange årligt har vi emneuge. Her arbejder eleverne med et tværfagligt undervisningstema, ind imellem også på tværs af klasser og årgange.

Mindst én emneuge bruges til at øve projektarbejdsformen, så eleverne helt fra de mindste klassetrin forbereder sig til de obligatoriske projektopgaver i slutningen af deres grundskoleforløb.

I 9. kl. arbejder eleverne i en uge med den obligatoriske projektopgave OPO. I samme periode arbejder 10. kl. med deres obligatoriske, selvstændige opgave (OSO), som handler om uddannelse og erhverv. Eleverne har 5 hverdage (både i skoletiden og fritiden) til at arbejde med OPO/OSO-opgaven. Projektet fremlægges og bedømmes med en karakter og en skriftlig vurdering, som eleven kan vælge at få påført sit afgangsbevis.

Trivsel

Dannevirke Skolen er en lille, tryg skole, hvor vi lægger stor vægt på trivsel og samarbejde. Hos os står ingen udenfor fællesskabet. Vi insisterer på – og tager os tiden til – at møde hver enkelt elev: Med nysgerrighed. Med nærvær. Med respekt.

På Dannevirke taler vi ordentligt til hinanden, og vi har stort fokus på at forebygge mobning og arbejder aktivt mod mobning. Vi tager problematikkerne op med det samme, så ingen skal frygte at komme i skole dagen efter

Derfor er der altid en af klassens lærere med ude i frikvarterne sammen med eleverne, og der er altid minimum én medarbejder til stede i klasserne. 

Læs mere

Hvis vi observerer eller hører om mobning, tager vi det straks op med de involverede elever - enten i en lille gruppe, i klassen eller i bo-gruppen med alle børnene. Vi har det princip, at ingen elev sendes hjem, før en problematik er løst. Det kan betyde, at læreren må blive efter endt arbejdstid for at få løst konflikten sammen med de involverede elever.

En gang om året har vi trivselsdag, hvor fællesskabet er i fokus. Her er elever og lærere sammen hele dagen fra morgen til aften. Dagen fungerer som afslutningen på en emneuge og bruges blandt andet på at arbejde med skolens antimobbe-strategi. Der er forskellige temaer fra år til år, og vi kommer vidt omkring. Et år deltog vi i et førstehjælpskursus, hvor alle fik bevis. Et andet år havde vi besøg af en standup komiker, der som barn selv havde været udsat for mobning. Et tredje år brugte vi dagen på at lave tillidsøvelser og tale om trivsel.