Sagsbehandler

Familiebehandling

Sammen finder vi løsninger på familiens konkrete udfordringer

Emner

Målgruppe og visitation

Familiebehandlingen i Familiehuset Skillerbjerg retter sig mod familier med børn i mistrivsel og i risiko for anbringelse.

Målgruppen er:

• Unge piger, der skal være mødre (eller lige er blevet det)

• Familier med børn i sårbare positioner, hvor der er risiko for anbringelse

• Familier i akut krise

• Familier med eller uden børn anbragt på Dannevirke

• (Vi modtager ikke forældre i aktivt misbrug)

Læs mere

Det kan være familier med socialt belastede opvækstvilkår, omsorgssvigt, psykiske lidelser, misbrugsproblematikker, voldsramte, funktionsnedsættelser, tilknytningsforstyrrelser, angst, stress, krise- eller samspilsramte, spiseforstyrrelser m.m.

 

På Skillerbjerg lærer forældre og børn at fungere som en familie, og samtidig kan forældrene:

 

 • Lære at være forældre for deres børn
 • Blive bedre til at holde sammen på familien
 • Undergå en forældrekompetenceundersøgelse
 • Støttes i at være forældre til et anbragt barn på Dannevirke eller et andet sted
 • Støttes i at blive klar til at få hjemgivet deres barn og fortsætte barnets positive udvikling

Grundig Visitationsproces

Inden en familie starter i behandling i Familiehuset Skillerbjerg, er det vigtigt, at alle parter er enige om, at tilbuddet er det rigtige for familien. På Skillerbjerg har vi en grundig visitationsproces. Vi inddrager alle relevante parter, og familien får under et forbesøg mulighed for at lære institutionen at kende, inden den endelige beslutning træffes. 

Visitationsprocessen forløber i fem step fra den første kontakt, et online visitationsmøde, et forbesøg og til den endelige beslutning og familiens første dag i Familiehuset.

1. Den første kontakt

Ved den første, telefoniske henvendelse fra anbringende myndighed drøfter forstander/stedfortræder og sagsbehandler, om vi vurderer, at familien er inden for institutionens målgruppe.

Hvis det er tilfældet, fremsender anbringende myndighed de relevante sagsagter og familiens handleplan. 

Herefter vurderer Skillerbjergs forstander, afdelingsleder og familiebehandler, om vi fortsat mener, at familien er inden for målgruppen. 

2. Online Visitationsmøde

Næste skridt er et online visitationsmøde med de fagprofessionelle omkring familien. Her er formålet at få et bredt og nuanceret billede af, hvordan andre oplever familien – og en vurdering af, om målene i familiens handleplan kan opnås igennem et ophold på Skillerbjerg. 

 

Er vi fortsat enige om, at familien hører under institutionens målgruppe, aftaler vi et forbesøg på Skillerbjerg. 

3. Forbesøg på Skillerbjerg

Under forbesøget i Familiehuset Skillerbjerg deltager forældre, familiebehandler, forstander/stedfortræder, sagsbehandler og andre relevante forvaltningspersoner. 

 

Vi starter i mødelokalet, hvor vi fortæller om institutionen og spørger ind til familien og sagsbehandlerens forventninger:

 

 • Vi fortæller, hvem vi er, hvordan en dagligdag forløber, hvilke aktiviteter der er mulighed for at være en del af som barn og voksen, og hvilke forventninger vi har til et fremtidigt samarbejde med familien og forvaltningen.

 

 • Vi hører, hvilke forventninger familien og sagsbehandleren har - og hvorfor de tænker, at det netop er hos os, familien skal have et forløb. Vi spørger også ind til, hvad familien og sagsbehandleren tænker vil blive særligt svært, udfordrende eller aflastende ved et familiebehandlingsforløb. 

 

 • Vi er meget interesserede i at vide mere om familien, og på baggrund af de tilsendte sagsakter spørger vi bl.a. ind til familiens ressourcer og drømme om fremtiden.

 

 • Vi italesætter, hvor vi på baggrund af sagsakterne vurderer, at familien kan profitere af et ophold på institutionen - og hvor vi ser, at der kan være brug for særlig støtte og indsats.

 

Næste skridt er en rundvisning på hele institutionen, både på Skillerbjerg og hovedinstitutionen. Undervejs er der rig lejlighed til at stille spørgsmål, ligesom vi får mulighed for at få lidt dybere indblik i familiens holdning til - bekymring for - og glæde ved - udsigten til at flytte på Skillerbjerg.

 

Det skaber tryghed for familien at se omgivelserne, og mange spørgsmål bliver besvaret - måske endda inden de er blevet formuleret: Hvordan er dagligdagen på Skillerbjerg? Hvem er de andre familier, og hvad er det for nogle børn, som mit barn og jeg skal bo sammen med? Hvordan er de voksnes samvær med børnene? Må man have fjernsyn på værelset? Skal man gå i skole hver dag - og hvad nu, hvis man bliver syg?

 

Forbesøget slutter i mødelokalet, hvor vi gennemgår og forklarer institutionens husorden, som forældrene får udleveret i et chartek med øvrige dokumenter til forældreunderskrift.

 

Afslutningsvis taler vi om de indtryk, familien har fået under besøget, og hvad den videre procedure er. Vi aftaler altid, at vi hver især går hjem og 'sover på' indtrykkene og overvejer beslutningen om familiens ophold på Skillerbjerg.

 

På den måde skaber vi optimale forudsætninger for, at vores samarbejdsaftale kan holde, og at opholdet bliver en succes - også selv om det kan være svært for barnet og forældrene. Som det sidste aftaler vi, hvornår vi kan forvente en tilbagemelding fra forvaltningen - og vi aftaler, at vi har vores vurdering og indstilling klar til dette tidspunkt. 

4. Den endelige beslutning

Efter forbesøget vurderer vores forstander/stedfortræder og familiebehandler, om familien stadig er inden for institutionens målgruppe. Vi vurderer samtidig, hvilken familiebehandler der vil være mest optimal for familien at blive tilknyttet. 

 

Hvis alle parter stadig bakker op om familiens ophold på Skillerbjerg, skal vi træffe beslutning om, hvilken daginstitution eller skole familiens barn skal gå i. Barnet kan enten fortsætte i sin nuværende daginstitution/skole eller blive indskrevet hos os - i Skillerbjergs interne legestue eller hovedinstitutionens interne skole.

5. Familien flytter ind

På opstartsdagen står familiens behandler og afdelingslederen på Skillerbjerg klar til at tage imod familien. Vi inviterer på en kop kaffe, hvor vi genopfrisker de relevante elementer fra forbesøget - det kan for eksempel være dagsrytme, ugeskema og behandlingsaftaler. 

 

Derefter laver vi aftaler om den første uges planer, og husreglerne udleveres og gennemgås endnu engang. Med underskriften kvitterer familien for modtagelsen og accepten af institutionens husorden som et krav for optagelse på Skillerbjerg. Derved har familien ved indskrivningen forpligtet sig på at respektere, overholde og bakke op om husreglerne og de individuelle aftaler, vi laver for netop deres familie. 

 

Kapacitet: 

I Familiehuset Skillerbjerg har vi kapacitet til døgnbehandling for op til 7 familier ad gangen:

 

 • Vi har 4 dobbeltværelser til max 3 personer
 • Vi har 3 lejligheder til max 5 personer
 • Vi har legestue for førskolebørn anbragt i familiehuset
 • For de ældste børn har vi både bo- og dagskoletilbud på Dannevirke, som ligger 200 meter fra Skillerbjerg

Målopfølgning og Samarbejde

På Skillerbjerg arbejder vi systematisk med målopfølgning i familiebehandlingen.

Som det første udarbejder vi en behandlingsplan med udgangspunkt i den kommunale handleplan for familien. Herefter laver vi sammen med familien en konkret familieplan med specifikke og overskuelige delmål, der fungerer som et udviklingsværktøj. Her kan både vi og familien se – sort på hvidt og ikke bare på fornemmelsen – hvilket udbytte, familien har af opholdet på Skillerbjerg. Familien arbejder løbende med familieplanen og evaluerer den sammen med familiebehandleren. 

Behandlings- og familieplanen fungerer samtidig som dokumentation til forvaltningen og danner grundlag for opfølgningsmøder. Omfanget af opfølgningsmøder afhænger af den enkelte familie og forvaltningens krav. Ofte er der også behov for løbende orienteringer og drøftelser mellem familie, forvaltning og institutionen. Det foregår telefonisk eller på korte online-møder.

Samarbejde på tværs

I Familiehuset Skillerbjerg er samarbejdet med og omkring familierne særdeles struktureret. Det er fuldstændig nødvendigt, hvis familiebehandlingen skal lykkes. Og det skal den.

Vi har arbejdet med dysfunktionelle familiemønstre siden 1993 og har en yderst stabil medarbejdergruppe, der har stor erfaring med at arbejde helhedsorienteret på tværs. Hos os arbejder alle frem mod det samme mål: At forældrene udvikler deres ressourcer og kompetencer i forhold til forældreskabet.

Læs Mere

På Skillerbjerg er hverdagen sat i system, og vi arbejder tæt sammen med alle involverede parter omkring familien, både internt og eksternt.

 

Det gælder i forhold til lærere, pædagoger, ledelse, kostvejledere, psykologer, terapeuter og psykiatere. Det gælder i forhold til forvaltningen. Og det gælder i forhold til jobcentre og de kommunale daginstitutioner og skoler, som nogle af familiernes børn går i.

Faste arrangementer for hele institutionen

Mindst tre gange om året inviterer vi familierne på Skillerbjerg til fællesarrangementer på hovedinstitutionen sammen med eleverne fra Børn- og Ungehuset og deres familier.

I maj holder vi årsmøde med elevudstillinger, i efteråret inviterer vi til en forældredag, og vi slutter året med et brag af en julefest.

Læs mere
 • I maj afholder vi den årlige generalforsamling, hvor vi samtidig laver en udstilling med temaet 'Året der gik'. Her præsenterer alle børn, klasser, valgfags- og aktivitetshold en række af de produkter og aktiviteter, de har arbejdet med i det forgangne år. Dagen slutter med fællesspisning i vores idrætshal.

 

 • I efteråret mødes vi til en forældredag, hvor forældre, børn og medarbejdere samles om simple praktiske gøremål eller dyster i små konkurrencer med fysisk aktivitet. Også her slutter vi dagen med fællesspisning. 

 

 • Op til jul har vi en stor juletræsfest, hvor alle børn, forældre og medarbejdere deltager - og hvor både søskende og bedsteforældre er inviteret med. Julearrangementet starter med julegudstjeneste i den lokale kirke og slutter i hallen, hvor julemanden fører an i dansen om juletræet og bagefter inviterer til den helt store julemiddag med kamp om mandelgaven.

Vision, Mål og det pædagogiske fundament

Familiehuset Skillerbjerg er et midlertidigt botilbud for voksne efter Servicelovens § 107. Dannevirke er et socialpædagogisk opholdssted efter § 66, stk. 1, nr. 6. 

Vi modtager både familier med børn anbragt på Dannevirke og familier uden anden tilknytning til institutionen.

Formål

Formålet er i samarbejde med familierne at identificere, afhjælpe og finde egnede løsninger på deres udfordringer, med det sigte:

• At undgå anbringelse af familiens børn

• At sikre succesfuld hjemgivelse efter barnets anbringelse

• At opnå accept af anbringelse, når familiens evner eller kompetencer ikke rækker til at varetage omsorgen for barnet

Memox metoden

Familiehuset Skillerbjerg er en del af Den selvejede institution Dannevirke. Vi har arbejdet med anbragte børn og unge siden 1993 og har stor erfaring med dysfunktionelle familiemønstre. I Familiehuset arbejder vi ud fra Memox metoden, som vores familiebehandlere er uddannet og certificeret i. 

Det betyder kort fortalt:

• At vi bl.a. arbejder ud fra den alment kendte metode Signs of Safety (SOS)

• At vi arbejder med familiernes konkrete udfordringer ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret, realitetsterapeutisk involveringspædagogik, hvor vi bygger ovenpå familiens eksisterende ressourcer og kompetencer. 

Vi tilrettelægger behandlingen med fokus på undervisning og træning i ‘familieskab’. Under hele forløbet har vi med baggrund i ICS-trekanten fokus på barnets behov. 

Ydelser og takster