Socialrådgiver

Familiebehandling

Sammen finder vi løsninger på familiens konkrete udfordringer

Emner

Familiebehandling

(parallel anbringelse)

Dannevirkes familiehus tilbyder:

 • Akut familieanbringelse
 • Støttende indsatser for unge gravide efter barnets lov §45 jf. §32
 • Familieanbringelse efter barnets lov §32
 • Familiebehandling i hjemmet (hvis familien ikke bor for langt væk)

Familiehuset er en del af Den Selvejende Institution Dannevirke, som har arbejdet med anbragte børn og unge siden 1993. Familiebehandlingen er et midlertidigt botilbud til psykisk og socialt sårbare familier efter barnets lov §32 og Serviceloven §107. Vi har egen legestue for de yngste. Desuden har vi et børne- og ungehjem efter barnets lov §43 med eget specialundervisningstilbud efter Folkeskoleloven §22. I vores familiebehandling modtager vi både familier med børn anbragt på Dannevirke og familier uden anden tilknytning til institutionen.

Målgruppe

Familiebehandlingen i Dannevirkes familiehus retter sig mod familier med børn i mistrivsel og i risiko for anbringelse.

Målgruppen er:

 • Unge gravide og unge nybagte mødre
 • Dysfunktionelle familier
 • Familier i akut krise (vi tilbyder akut anbringelse)
 • Familier med børn, der har psykiske lidelser
 • Familier med tilknytningsforstyrrede børn

Det kan være familier med socialt belastede opvækstvilkår, omsorgssvigt, børn i mistrivsel, psykiske lidelser, misbrugsproblematikker, voldsramte, funktionsnedsættelser, tilknytningsforstyrrelser, angst, stress, krise- eller samspilsramte, spiseforstyrrelser m.m. Vi modtager ikke forældre i aktivt misbrug.

Formål

Formålet med en parallelanbringelse på vores morbarn hjem er i samarbejde med familierne at identificere, afhjælpe og finde egnede løsninger på deres udfordringer, med det sigte:

 • At undgå anbringelse af familiens børn
 • At sikre succesfuld hjemgivelse efter barnets anbringelse
 • At opnå accept af anbringelse, når familiens evner eller kompetencer ikke rækker til at varetage omsorgen for barnet
Læs Mere

I familiebehandlingen lærer forældre og børn at fungere som en familie, og samtidig kan forældrene: 

 • Lære at være forældre for deres børn
 • Blive bedre til at holde sammen på familien
 • Undergå en forældrekompetence undersøgelse
 • Støttes i at være forældre til et anbragt barn på Dannevirke eller et andet sted
 • Støttes i at blive klar til at få hjemgivet deres barn og fortsætte barnets positive udvikling

Kapacitet og fysiske rammer

Familiehuset er vores mor barn hjem, som har til huse i en velholdt landejendom tæt på skov og strand, lidt udenfor Haderslev i Jylland.
Vi har kapacitet til døgnbehandling for op til 7 familier ad gangen:

 • 4 dobbeltværelser til max 3 personer, med eget bad/toilet
 • 3 lejligheder til max 5 personer, med eget bad/toilet
 • Legestue for førskolebørn anbragt i vores familieinstitution
 • For de ældste børn har vi vores eget skoletilbud

På 1. salen har vi fælles køkken/spisestue og en stor hyggestue. I Småbørnshuset (samme matrikel) har vi obligatorisk legestue for familiens yngste børn. For de ældste børn har vi skoletilbud på Dannevirkes hovedinstitution, som ligger 200 meter fra vores familiebehandlingstilbud. Her har vi rigtig gode undervisningsfaciliteter, værksteder, legeplads, idrætshal, motionsrum og boldbaner. Vi har busforbindelse til Haderslev lige uden for døren.

Intensiv familiebehandling på 3-12 måneder

Vores familiebehandlingstilbud er et intensivt uddannelsesforløb på 3-12 måneder, som kan følges op med et efterbehandlingstilbud på 3-12 måneder. Her arbejder mor/far målrettet med at udvikle deres forældrekompetencer – individuelt og sammen med andre familier.

Vi arbejder helhedsorienteret med alt fra sundhed, gode vaner, hygiejne og lektielæsning til familiens og samfundets sociale spilleregler, evnen til indgå i sociale relationer og skabe venskaber.

Vi har altid fokus på barnet – og på at styrke forældrenes omsorgs- og relationskompetencer, så de bliver bedre til at varetage barnets og familiens trivsel.

Vi foranlediger forældrekompetenceundersøgelser i forbindelse med familiebehandlingen jf. Socialstyrelsens retningslinjer for udarbejdelse af en forældrekompetenceundersøgelse efter barnets lov §22.

Undervisning i familieskab

Som et led i vores familie behandling modtager alle forældre undervisning i familieskab. Undervisningen sigter på at blive en mental værktøjskasse for familien og vil – afhængig af familiens behov – handle om temaerne ‘Familieskab’, ‘Barnets udvikling’, ‘Daglig økonomi’, ‘Hjernen’ og ‘Sund livsstil’.

Vi tager udgangspunkt i ICS-trekanten og en systemisk familiebehandling, hvor vi arbejder intensivt med at udvikle og vedligeholde bæredygtige relationer mellem børn/forældre og forældre/forældre.

Vi tilbyder både støttet samvær og overvåget samvær, hvor vi hele tiden sikrer, at rammerne for samværet er positive og konstruktive. Drejer det sig om en parallel anbringelse af en ung gravid kvinde, arbejder vi allerede inden fødslen med at skabe de bedste forudsætninger for en god og kærlig relation mellem mor/barn fra start.

Grundig visitationsproces

Inden en familie starter i behandling i vores familiehus, er det vigtigt, at alle parter er enige om, at tilbuddet er det rigtige for familien. I familiehuset har vi en grundig visitationsproces. Vi inddrager alle relevante parter, og familien får under et forbesøg mulighed for at lære familieinstitutionen at kende, inden den endelige beslutning træffes. 

Visitationsprocessen forløber i fem step fra den første kontakt, et online visitationsmøde, et forbesøg og til den endelige beslutning og familiens første dag på vores morbarn hjem. I særlige tilfælde tilbyder vi akutanbringelser.

Læs Mere
1. Den første kontakt

Ved den første telefoniske henvendelse fra anbringende myndighed drøfter forstander/stedfortræder og socialrådgiver, om vi vurderer, at familien eller den unge gravide er inden for institutionens målgruppe. Hvis det er tilfældet, fremsender anbringende myndighed de relevante sagsagter og familiens handleplan. Herefter vurderer familiehusets forstander, stedfortræder og familiebehandler, om vi fortsat mener, at familien er inden for målgruppen for familieanbringelser i vores mor barn hjem. 

 2. Online visitationsmøde

Næste skridt er et online visitationsmøde med de fagprofessionelle omkring familien. Her er formålet at få et bredt og nuanceret billede af, hvordan andre oplever familien – og en vurdering af, om målene i familiens handleplan kan opnås igennem familiebehandling i familiehuset. 

Er vi fortsat enige om, at familien hører under institutionens målgruppe, aftaler vi et forbesøg. 

 3. Forbesøg i familiehuset

Under forbesøget i Dannevirkes familiehus deltager forældre, familiebehandler, forstander/stedfortræder, socialrådgiver og andre relevante forvaltningspersoner. 

Vi starter i mødelokalet, hvor vi fortæller om institutionen og spørger ind til familiens og socialrådgiverens forventninger:

 • Vi fortæller, hvem vi er, hvordan en dagligdag forløber, hvilke aktiviteter der er mulighed for at være en del af som barn og voksen, og hvilke forventninger vi har til et fremtidigt samarbejde med familien og forvaltningen.
 • Vi hører, hvilke forventninger familien/den unge gravide og socialrådgiveren har - og hvorfor de tænker, at det netop er hos os, familien skal have en parallelanbringelse. Vi spørger også ind til, hvad familien og socialrådgiveren tænker vil blive særligt svært, udfordrende eller aflastende ved et familiebehandlingsforløb.
 • Vi er meget interesserede i at vide mere om familien, og på baggrund af de tilsendte sagsakter spørger vi bl.a. ind til familiens ressourcer og drømme om fremtiden.
 • Vi italesætter, hvor vi på baggrund af sagsakterne vurderer, at familien kan profitere af et ophold på familieinstitutionen - og hvor vi ser, at der kan være brug for særlig støtte og indsats.

Næste skridt er en rundvisning på hele institutionen, både i familiehuset og på hovedinstitutionen. Undervejs er der rig lejlighed til at stille spørgsmål, ligesom vi får mulighed for at få lidt dybere indblik i familiens holdning til - bekymring for - og glæde ved - udsigten til at flytte ind i familiehuset.

Det skaber tryghed for familien at se omgivelserne, og mange spørgsmål bliver besvaret - måske endda inden de er blevet formuleret: Hvordan er dagligdagen i familiehuset? Hvem er de andre familier, og hvad er det for nogle børn, som mit barn og jeg skal bo sammen med? Hvordan er de voksnes samvær med børnene?

Forbesøget slutter i mødelokalet, hvor vi gennemgår og forklarer institutionens husorden, som forældrene får udleveret i et chartek med øvrige dokumenter til underskrift.

4. Den endelige beslutning

Efter forbesøget vurderer vores forstander/stedfortræder og familiebehandler, om familien stadig er inden for institutionens målgruppe. Vi vurderer samtidig, hvilken familiebehandler der vil være mest optimal for familien at blive tilknyttet. 

Hvis alle parter stadig bakker op om familiens parallelanbringelse i vores familiehus, skal vi træffe beslutning om, hvilken daginstitution eller skole familiens børn skal gå i. Barnet kan enten fortsætte i sin nuværende daginstitution/skole eller blive indskrevet hos os - i familiehusets interne legestue eller hovedinstitutionens specialundervisningstilbud.

5. Familien flytter ind

På opstartsdagen står familiens behandler og stedfortræderen klar til at tage imod familien. Vi inviterer på en kop kaffe, hvor vi genopfrisker de relevante elementer fra forbesøget - det kan for eksempel være dagsrytme, ugeskema og behandlingsaftaler. 

Målopfølgning og samarbejde

I Dannevirkes familiehus arbejder vi systematisk med målopfølgning i familie behandlingen.

Som det første udarbejder vi en behandlingsplan med udgangspunkt i den kommunale handleplan for familien. Herefter laver vi sammen med familien en konkret familieplan med specifikke og overskuelige delmål, der fungerer som et udviklingsværktøj. Her kan både vi og familien se – sort på hvidt og ikke bare på fornemmelsen – hvilket udbytte, familien har af døgnanbringelsen i familiehuset. Familien arbejder løbende med familieplanen og evaluerer den sammen med familiebehandleren. 

Behandlings- og familieplanen fungerer samtidig som dokumentation til forvaltningen og danner grundlag for opfølgningsmøder. Omfanget af opfølgningsmøder afhænger af den enkelte familie og forvaltningens krav. Ofte er der også behov for løbende orienteringer og drøftelser mellem familie, forvaltning og institutionen. Det foregår telefonisk ad hoc eller på korte online-møder.

Samarbejde på tværs

I familiehuset er samarbejdet med og omkring familierne særdeles struktureret. Det er fuldstændig nødvendigt, hvis familiebehandlingen skal lykkes. Og det skal den.

Vi har arbejdet med dysfunktionelle familiemønstre siden 1993 og har en yderst stabil medarbejdergruppe, der har stor erfaring med at arbejde helhedsorienteret på tværs. Hos os arbejder alle frem mod det samme mål: At forældrene udvikler deres ressourcer og kompetencer i forhold til forældreskabet.

Læs Mere

I familiehuset er hverdagen sat i system, og vi arbejder tæt sammen med alle involverede parter omkring familien, både internt og eksternt.

Det gælder i forhold til familiebehandlere, pædagoger, ledelse, kostvejledere, psykologer, terapeuter og psykiatere. Det gælder i forhold til forvaltningen. Og det gælder i forhold til jobcentre og de kommunale daginstitutioner og skoler, som nogle af familiernes børn måske går i.

Vi har arbejdet med dysfunktionelle familiemønstre siden 1993 og har en yderst stabil medarbejdergruppe, der har stor erfaring med at arbejde helhedsorienteret på tværs. Hos os arbejder alle frem mod det samme mål: At forældrene udvikler deres ressourcer og kompetencer i forhold til forældreskabet.

Memox metoden og det pædagogiske fundament

Familiehuset er en del af Den selvejende institution Dannevirke. Vi har arbejdet med anbragte børn og unge siden 1993 og har stor erfaring med dysfunktionelle familiemønstre. I familiebehandlingen arbejder vi ud fra Memox metoden, som vores familiebehandlere er uddannet og certificeret i. Det betyder kort fortalt:

 • At vi bl.a. arbejder ud fra den alment kendte metode Signs of Safety (SOS)
 • At vi arbejder med familiernes konkrete udfordringer ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret, realitetsterapeutisk involveringspædagogik, hvor vi bygger ovenpå familiens eksisterende ressourcer og kompetencer.

Vi tilrettelægger behandlingen med fokus på undervisning og træning i ‘familieskab’. Under hele forløbet har vi med baggrund i ICS-trekanten fokus på barnets behov. 

ICS-trekanten: Barnet i centrum

Barnet er altid i centrum i familiebehandlingen i Dannevirkes familiehus. Vi tager udgangspunkt i ICS-modellen, som er baseret på den grundlæggende forståelse af, at barnets behov formes i et tæt samspil mellem barnets udvikling, forældrenes kompetencer og familien/netværket – de tre sider i ICS-trekanten. 

I familiebehandlingen fokuserer vi på familiens eksisterende ressourcer, som vi bygger videre på for at fremme yderligere ressourcer og mindske familiens problemer og udfordringer. Vores dygtige behandlere vil altid kompensere for de ressourcer, familierne endnu ikke har opbygget i tilstrækkelig grad, så barnets behov altid er i centrum.

Læs mere om ICS-metoden

I familiehuset er hverdagen sat i system, og vi arbejder tæt sammen med alle involverede parter omkring familien, både internt og eksternt.

Det gælder i forhold til familiebehandlere, pædagoger, ledelse, kostvejledere, psykologer, terapeuter og psykiatere. Det gælder i forhold til forvaltningen. Og det gælder i forhold til jobcentre og de kommunale daginstitutioner og skoler, som nogle af familiernes børn måske går i.

Læs mere om det teoretiske fundament

En central forståelse bag ICS er den økologiske systemiske forståelse af et barns udvikling og Bronfenbrenners økologiske systemteori. ICS er bygget op omkring flere forskellige teoretiske udgangspunkter, som samlet udgør det teoretiske fundament. Det teoretiske fundament handler om viden om udviklingspsykologi, tilknytning, affektregulering, mentalisering og traumatisering samt forståelsen af resiliensprocesser.

 

I Familiehuset arbejder vi ud fra Memox metoden, som vores familiebehandlere er uddannet og certificeret i. Vi tilrettelægger behandlingen med fokus på undervisning og træning i ‘familieskab’. Under hele forløbet har vi med baggrund i ICS-trekanten fokus på barnets behov.