Sagsbehandler

Børn- og ungehuset

Et trygt fællesskab.
Stærk på relationer.
Styr på fagligheden.

Emner

Målgruppe og visitationsproces

Den selvejende institution Dannevirke er et socialpædagogisk opholdssted med intern skole, hvor undervisningen sigter mod folkeskolens afgangseksamen.

Normeringen er høj, og vi lægger vægt på, at skolelærere og pædagoger er seminarieuddannet eller som minimum har en anden fagrelevant videregående uddannelse. En stor del af institutionens medarbejdere og ledelse har gennemgået halvandet års uddannelse i anerkendelse og ressourcefokus inden for den systemiske tænkning. Alle medarbejdere modtager intern undervisning i institutionens pædagogiske grundlag og metoder. 

Vi yder en kvalificeret pædagogisk bistand – både i skolens undervisningstid og i bogrupperne i fritiden.

Målgruppe i børn- og ungehuset (bogrupperne):
Vi modtager børn og unge i alderen 0-22 år, og vi er særligt gode til børn og unge, som falder ind i følgende målgrupper.

Funktionsnedsættelse: spiseforstyrrelse, ADHD, tilknytningsforstyrrelse, udviklingsforstyrrelse 

Sociale problemer: Indadreagerende adfærd, selvskadende adfærd, omsorgssvigt, skoleangst.

Vi er ikke et tilbud til børn og unge, der er voldsomt fysisk udadreagerende, børn med svær følelsesmæssige skade, børn der er inde i grænseoverskridende adfærd eller stofmisbrug.

De 0 – 8-årige bor i bogruppen ”Småbørnshuset”

De 9 – 22-årige bor i bogrupperne ”Børn- og Ungehuset Nord”, ”Børn- og Ungehuset Øst”, Børn- og Ungehuset Vest” eller på ”Ungeværelserne”.

Visitationsproces

Visitationsprocessen på Dannevirke består af et online visitationsmøde mellem de relevante fagprofessionelle omkring barnet, et fysisk forbesøg for barnet, forældrene og sagsbehandler. Hvis barnet på den baggrund vurderes at være inden for målgruppen tilbyder vi en indskrivning.

Første henvendelse

Første henvendelse:

Ved telefonisk henvendelse fra den anbringende myndighed drøfter vi allerførst med sagsbehandleren, om barnet vurderes inden for institutionens målgruppe. 

Hvis begge parter vurderer, at barnet er inden for målgruppen, sender anbringende myndighed følgende til Dannevirke. Materialet sendes over virk.dk:

 • Gældende PPV ikke ældre end 1 år
 • Den aktuelle handleplan 
 • Gældende § 50 ikke ældre end 1 år fra d.d.
 • Evt. andre aktuelle og relevante sagsakter. 

På baggrund af sagsbehandlerens mundtlige informationer og det materiale, der bliver sendt til Dannevirke, vurderer Dannevirkes forstander, stedfortræder og skoleleder sammen, om barnet vurderes inden for målgruppen.

Hvis det er tilfældet, tilbyder vi et online visitationsmøde med de relevante fagprofessionelle, der aktuelt er omkring barnet. Formålet med visitationsmødet er at få et bredt og nuanceret billede af, hvordan andre oplever barnet, den fortalte historie og forvaltningens langsigtede mål for barnet. Samtidig drøfter vi, hvilke opmærksomhedspunkter der er i forhold til de udfordringer, barnet beskrives at være i, og hvilke indsatser det kalder på ved evt. indskrivning på Dannevirke. 

Sagsbehandler får til opgave at finde to-tre mulige mødedatoer, hvor de relevante og ønskede fagpersoner kan deltage i mødet med institutionen. De mulige datoer cleares herefter med institutionen. 

Hvis vi på visitationsmødet er enige om, at barnet er inden for målgruppen, bliver barnet sammen med forældrene og sagsbehandleren inviteret på et fysisk forbesøg på Dannevirke. 

Før forbesøget får barnet, familien og sagsbehandler et sæt VR-briller og en QR-kode. Når koden aktiveres, får man en virtuel rundvisning og en kort præsentation af, hvordan en dagligdag foregår hos os. 

Til sagsbehandleren sender vi også vores ydelsesbeskrivelse, som indeholder et sammendrag af de informationer, der kan findes på hjemmesiden og på Tilbudsportalen.

Til forbesøget deltager sagsbehandler og andre relevante forvaltningspersoner, barnet, forældre/en repræsentant for familien, forstander, stedfortræder og skoleleder. Kredsen af mødedeltagere kan, hvor det er relevant være udvidet med pleje- eller aflastningsfamilie, skolelærer fra tidligere skole, psykolog, kontaktpersoner mv. 

Forud for møde skal sagsbehandler sende en opdateret skoleindskrivningsprotokol til Dannevirke. Protokollen skal også medbringes til formødet. 

Forbesøg

På forbesøget fortæller vi om Dannevirke, hvem vi er, hvordan en dagligdag forløber, hvilke aktiviteter der er mulighed for at være en del af som barn/forældre, og hvilke forventninger vi har til et fremtidigt samarbejde med barn, forældre og forvaltning.

Samtidigt er det vigtigt for os at høre barn, forældre og sagsbehandler, hvad jeres forventninger er, og hvorfor I tænker, at det netop er hos os, barnet skal anbringes. Hvad tænker I vil blive særligt svært, udfordrende eller aflastende ved tanken om, at barnet skal anbringes uden for hjemmet - måske på Dannevirke. 

Vi er meget interesseret i at vide mere om barnet og spørger ind til: Hvilke drømme har barnet om fremtiden? Hvilke ressourcer har barnet? Er der noget, som han eller hun skal have særlig have hjælp til? Har barnet særlige interesser og hobbyer? Etc. 

Vi fortæller, hvor vi på baggrund af sagsakterne vurderer, at barnet kan profitere af et ophold på Dannevirke, og hvor vi ser, at der kan være brug for særlig støtte og indsats. 

Herefter bliver barnet og de øvrige mødedeltagere vist rundt på Dannevirke, så de kan se de fysiske rammer og hilse på de børn og medarbejdere, der er i bo-grupperne eller i skoleklasserne.
Her er der også rig lejlighed til at stille spørgsmål, ligesom vi får mulighed for at få lidt dybere indblik i barnets tanker om udsigten til at flytte på Dannevirke.

Når barnet og forældrene ser omgivelserne, skaber det tryghed, og mange spørgsmål bliver besvaret - måske allerede inden de er blevet formuleret i barnet eller hos forældrene:
Hvordan virker skolen? Hvad er det for nogle kammerater mit barn/jeg skal bo sammen med? Hvordan er medarbejderne sammen med børnene? Må man have fjernsyn på værelset? Skal man gå i skole hver dag? Hvad hvis man bliver syg? Etc. 

Tilbage i mødelokalet gennemgår og forklarer vi den del af Dannevirkes husorden, som vi vurderer er relevant for barnet og forældrene at kende til. Husordenen bliver også udleveret til barnet og forældrene sammen med en forældreorientering, forskellige introduktionsfoldere, orientering om klageadgang ved magtanvendelse samt dokumenter til forældreunderskrift i forbindelse med fx tandlægeskift, kørsel med medarbejdere, tilladelse til brug af fotos mv.  

Som afslutning på forbesøget taler vi om de indtryk, deltagerne har fået under besøget, og hvad den videre procedure er. Vi aftaler altid, at vi hver især går hjem og 'sover på' indtrykkene og overvejer beslutningen om barnets anbringelse på Dannevirke. På den måde er alle sikre på, at den aftale der bliver lavet, også kan holde - og at opholdet bliver en succes, selv om det kan være svært for barnet og forældrene. 

Som det sidste aftaler vi, hvornår vi kan forvente en tilbagemelding fra forvaltningen, og at vi fra Dannevirkes side har vores vurdering og indstilling klar til dette tidspunkt.

Efter forbesøget

Efter forbesøget drøfter forstander, stedfortræder og skoleleder, hvorvidt vi stadig vurderer, at barnet er inden for målgruppen og i givet fald hvilken bo-gruppe, skoleklasse og primærvoksen, der vil være det bedst tænkelige match for barnet. 

Hvis alle er enige om, at barnet skal anbringes på Dannevirke, aftaler vi en opstartsdato og tid samt hvem, der kommer med barnet. Vi opfordrer altid til, at det er forældrene selv, der afleverer. 

Inden barnet kan begynde sit ophold, skal den anbringende kommune have returneret de underskrevne kontrakter samt have orienteret Haderslev Kommunes skoleforvaltning om skoleindplaceringen på institutionens interne skole. 

Første dag

På dagen møder barnets kommende primærvoksne ind og tager sammen med stedfortræderen imod barnet og forældrene og hjælper med at bære barnets ejendele på værelset. 

Forældrene og barnet bliver inviteret til en kop kaffe med primærvoksen og stedfortræder, mens de genopfrisker de relevante elementer fra visitationsmødet. Det kan være dagsstruktur og forældrekontakten. Vi laver ringeaftaler og udleverer og gennemgår husreglerne igen, inden disse underskrives af forældrene og barnet. 

Med underskriften kvitterer barnet og forældrene for modtagelsen og accepten af Dannevirkes husorden. Det er et krav for optagelse på Dannevirke. Det betyder samtidigt, at barn, forældre og forvaltning ved indskrivningen forpligter sig på at respektere og bakke op om husreglerne og de individuelle aftaler, der laves omkring barnet. 

Vi er meget opmærksomme på at give barnet en god start på opholdet og sikre, at der ikke kommer afbræk i anbringelsen. Vi sender ikke børn hjem på tænkepause og udskriver ikke børn på samme grundlag, som de blev indskrevet på. Er der problemer/ udfordringer, løser vi dem i samarbejde med forældre og forvaltning. 

Eksempler på, hvad vi fortæller under visitationsmødet

At der er hjemmeweekend hver anden weekend, og at vi følger Haderslev kommunes feriekalender for grundskolerne. 

At forvaltningen kan tilkøbe, at vi henter og bringer barnet i hjemmeweekenderne i årsplanen.

At vi anbefaler, at forældrene laver faste ugentlige ringe aftaler med deres barn, så barnet ikke venter forgæves. 

At vi er garanter for, at børnenes trivsel og udvikling er i fokus, og at dagen bliver brugt fornuftig. 

At barnet kan forvente at blive sat i mange forskellige situationer, så vi sammen kan identificere barnets ressourcer. 

At hovedparten af tiden og aktiviteterne vil være planlagte og obligatoriske at deltage i. 

At vi er garanter for, at barnet kan honorere de krav og opgaver, vi stiller dem, og at det altid sker med blik for barnets nærmeste udviklingszone. 

At de voksne sørger for at være sammen med nye børn, så barnet får en god og tryg start på Dannevirke.

At børn i udfordringer ikke bliver overladt til sig selv, men at de voksne sørger for at være sammen med dem og skabe ro, så de også får en god dag.

At der er vil være forskel på, hvad de enkelte børn kan og må, afhængig af alder, modenhed, udfordringer etc.

 

Vi fortæller om husordenen og selvfølgelighederne. At der er regler, der skal efterleves og som ikke kan debatteres eller fraviges. 

Vi fortæller om dagsrytmer, tøjvask, obligatoriske aktiviteter og gøremål. 

Vi fortæller om bordskik, kærester, misbrug, sundhed og motion. 

Vi fortæller om, hvordan vi arbejder med identitetsdannelse og positive signaler.

At barnet får sin egen primærvoksen, der sørger for det praktiske omkring barnet, fx at købe tøj med barnet, vejlede omkring brugen af lommepenge, sørge for lægebesøg (hvis barnet har adresse på Dannevirke), skrive ICS statusudtalelser, lave elevplaner, sundhedsplaner, motionsplaner og indgå aftaler med hjemmet etc.

Vi fortæller om vigtigheden af, at hvert barn får/vælger sig en voksen, som barnet har lyst til at være fortrolig med “i medgang og modgang”, og at den fortrolige voksne er én barnet har valgt og derfor heller ikke altid er barnets primærvoksne. Nogle gange har barnet allerede en kontaktperson tilknyttet før anbringelse på Dannevirke som, hvor det er muligt og meningsfyldt, følger barnet på vej i den første tid, indtil barnet har knyttet sig til en intern fortrolig. 

Akutanbringelse af mindreårige børn og deres søskende

Når kommunen vurderer, at et mindreårigt barn eller en søskendeflok ikke længere kan bo i eget hjem på grund af alvorlig risiko for barnets udvikling og trivsel, er der hos os mulighed for hurtigt at iværksætte et akutophold.

 

Akutopholdet sammensættes, så det matcher kommunens vurderinger og barnets behov – herunder leverer vi også bidrag til en eventuel afdækning og afklaring af, hvilke tiltag der bør iværksættes fremadrettet. 

 

Er der behov for at familiebehandling i hjemmet sideløbende med eller senere, når der er faldet ro på situationen, er det også noget vi kan tage os af.

 

En akutanbringelse kan opstartes med få timers varsel.

Samarbejdet

Samarbejdet mellem Dannevirke og den anbringende kommune er vigtigt for at sikre barnet et udviklende ophold, en succesfuld skolegang og et godt udgangspunkt for resten af livet.

Samarbejdet starter allerede ved visitationen. Herefter inviterer vi to gange årligt til et opfølgningsmøde på institutionen, hvor vi sammen med barnet, forældre samt den kommunale sagsbehandler har fokus på, hvordan det aktuelt går med barnet under opholdet. Vi har fokus på handleplanen og de aftaler, vi har indgået.

Læs mere

To gange årligt, første gang senest efter 3 måneder, udarbejder primærpædagog i samarbejde med barnets øvrige pædagoger og lærere en ICS-statusbeskrivelse, som sendes til barnets sagsbehandler. Det sker som optakt til et opfølgningsmøde her på Dannevirke med deltagelse af familie, forvaltning og institutionen. På statusmøderne er temaet altid målopfølgning i forhold til barnets udvikling og trivsel. 

To gange årligt udarbejder/reviderer barnet i samarbejde med sin primærpædagog en delplan - barnets plan for det kommende halvår for henholdsvis skoledelen og for fritidsdelen. Barnets plan er barnets og medarbejdernes daglige redskab. Heri er handleplanens mål ”nedbrudt” i små specifikke, overskuelige delmål, som giver mening for barnet. Barnets delplaner sendes til sagsbehandleren i forbindelse med opfølgningsmøderne.

En gang årligt foretager Haderslev Kommunes PPR en revisitering af barnet. Det sker som vurdering af, om barnet fortsat har det rigtige skoletilbud. Som optakt til revisitering udarbejder barnets lærere og skolelederen en status, der sammen med PPR´s afsluttende vurdering sendes til barnets sagsbehandler til orientering. 

ICS-rapporten og revisiteringsbeskrivelsen fungerer som dokumentation til forvaltningen og er samtidig et udviklingsværktøj for skolens lærere. Her kan vi se - sort på hvidt og ikke bare på fornemmelsen - hvilket udbytte barnet har af hele opholdet.

Skriftlige rapporter skaber ingen positiv udvikling i sig selv. Men de er med til at sikre, at vi hele tiden er opmærksomme på at skabe fremdrift - at vi hele tiden har fokus på at give barnet de nødvendige og rigtige redskaber til et voksenliv, hvor det skal stå på egne ben.

Der er ofte behov for løbende orienteringer og drøftelser omkring barnet mellem familie, forvaltning og institutionen. Det foregår ad hoc enten pr. telefon eller på et kort virtuelt møde mellem parterne.

Samarbejdet med sagsbehandler

Samarbejdet mellem Dannevirke og den anbringende kommune er vigtigt for at sikre barnet et succesfuldt ophold, en succesfuld skolegang og et godt udgangspunkt for resten af livet.

Samarbejdet starter allerede ved visitationen. Herefter inviterer vi to gange årligt til opfølgnings-møde på Dannevirke, hvor vi sammen med barnet, forældre samt den kommunale sagsbehandler har fokus på, hvordan det går med barnet under opholdet. Vi har fokus på, hvordan det går med målene i handleplanen og de aftaler, vi har indgået. 

Samarbejdet

Inden indskrivning af barnet vil der være afholdt et visitationsmøde og et forbesøg, hvor barn, familie og forvaltning hører om og ser Dannevirke.

Ved forbesøget fortæller vi også om forældresamarbejdet og samarbejdet med forvaltningen, ligesom vi taler vi om, hvordan barnets udfordringer og behov vil skulle tilgodeses i den pædagogiske dagligdag, hvad barn og forældre kan forvente af os og modsat, hvad vi forventer os af et godt ”skole-hjem-samarbejde”.

 

Statusrapport

To gange årligt - første gang senest efter 3 måneder, udarbejder primærpædagogen i samarbejde med barnets øvrige pædagoger og lærere en ICS-statusbeskrivelse, som vi sender til barnets sagsbehandler. 

Det sker som optakt til et opfølgningsmøde her på Dannevirke med deltagelse af familie, forvaltning og institutionen. På statusmøderne er temaet altid målopfølgning i forhold til barnets udvikling og trivsel.

Statusrapporten indeholder vores vurdering af barnets personlige udvikling og følger blandt andet op på barnets handleplan og de elevplaner, som løbende udformes i et samarbejde mellem barn, skole, forvaltning og forældre. 

Elevplan

To gange årligt udarbejder og reviderer barnet i samarbejde med sin primærpædagog en elevplan for det kommende halvår. Der er to planer for henholdsvis skoledelen og for fritidsdelen. 

Elevplanerne er barnets og medarbejdernes daglige redskab. Heri er handleplanens mål ”nedbrudt” i små specifikke, overskuelige delmål, som giver mening for barnet. Elevplanerne sendes til sagsbehandleren i forbindelse med opfølgningsmøderne. 

Revisitering og skoleudtalelse

En gang årligt foretager Haderslev Kommunes PPR en revisitering af barnet. Det sker som vurdering af, om barnet fortsat har det rigtige skoletilbud. Som optakt til revisitering udarbejder barnets lærere og skolelederen en status, der sammen med PPR´s afsluttende vurdering sendes til barnets sagsbehandler til orientering. 

Skoleudtalelsen er skolens vurdering af, hvordan eleven mestrer de krav, som stilles i folkeskoleloven og fælles mål. Udtalelsen omfatter både elevens sociale kompetencer og faglige udvikling i de enkelte fag.

ICS-rapporten og revisiteringsbeskrivelsen fungerer som dokumentation til forvaltningen og er samtidig et udviklingsværktøj for institutionens medarbejdere. Her kan vi se - sort på hvidt og ikke bare på fornemmelsen - hvilket udbytte barnet har af hele opholdet.

Skriftlige rapporter skaber ingen positiv udvikling i sig selv. Men de er med til at sikre, at vi hele tiden er opmærksomme på at skabe fremdrift - at vi hele tiden har fokus på at give barnet de nødvendige og rigtige redskaber til et voksenliv, hvor det skal stå på egne ben.

Der er ofte behov for løbende orienteringer og drøftelser omkring barnet mellem familie, forvaltning og institutionen. Det foregår ad hoc enten pr. telefon eller på et kort virtuelt møde mellem parterne.

Samarbejdet med forældrene

Alle forældre ønsker det bedste for deres børn, og på Dannevirke får forældrene mulighed for at spille en positiv rolle i børnenes liv – i det omfang, de magter. 

For eksempel består et af vores årlige forældrearrangementer af en dag, hvor forældrene altid møder talstærkt frem og giver en hjælpende hånd med små praktiske vedligeholdelsesopgaver. Mest fordi det af børnene altid opfattes som noget helt helt særligt, når forældrene har været med til fx at male plankeværket eller samle et bordtennisbord.

To gange årligt er der skole-hjemsamtaler – den ene gang tager 2 medarbejdere på hjemmebesøg og den anden gang mødes vi en søndag op mod jul på Dannevirke, ligesom vi inviterer forældrene til to årlige opfølgningsmøder, hvor også afdelingsleder og barnets sagsbehandler deltager. 

Læs mere

På Dannevirke vægter vi forældresamarbejdet højt. Det er en væsentlig forudsætning for børnenes trivsel og udvikling, at de oplever et tæt, tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde mellem forældre og Dannevirke.  

Vi er i løbende dialog med alle forældre. Vi har faste ringeaftaler mellem primærpædagogen og forældre, hvor der er mulighed for at drøfte løst og fast om barnets dagligdag. Derudover får børnene en kombineret kontakt- og lektiebog, som bruges til lektier og korte, praktiske meddelelser mellem hjem / bogruppe og skole.

Vi holder opfølgningsmøde på skolen to gange om året. Her mødes barn/ung, forældre, Dannevirke og sagsbehandler og drøfter barnets aktuelle situation og de indgåede aftaler. 

Én gang om året (efter sommerferien) kommer vi på besøg i hjemmet (hjemmebesøg), og i forbindelse med den årlige julefest afvikles der skole-hjemsamtaler på Dannevirke. I god tid inden sørger afdelingslederne for, at der er sendt dagsorden, tidspunkt samt de reviderede individuelle barnets planer for skole- og bodelen til forældremyndighedsindehaverne, så de sammen med deres barn har tid til at forberede sig på samtalen. 

Ved hjemmebesøget deltager to medarbejdere. Det er vigtigt, at både skole og bogruppen er repræsenteret ved hjemmebesøget, fordi det er her vi drøfter fremtiden med udgangspunkt i barnets planer.

Vi prioriterer, at alle børn får besøg af en skolelærer mindst én gang årligt. Klasselæreren fra afgangsklassen er normalt udenfor bogruppens normering og skal derfor deltage på det/de hold, der er relevante for hans/hendes hovedopgave. Nye elever i afgangsklassen skal prioriteres.

Skole-hjemsamtalen foregår i barnets klasselokale. Her mødes klassens lærere med barnet og forældrene og fortæller om barnets progression – om barnets personlige faglige og sociale udvikling i skoleregi. De tests og prøver, barnet har gennemført siden sidste skole-hjemsamtale, bliver gennemgået, og vi drøfter den reviderede elevplan for skoledelen. 

Besøg på skolen

Vi har flere årlige familiearrangementer, hvor der er mulighed for overnatning for de forældre, som har langt hjem. Forældrene opfordres og er velkomne til at besøge Dannevirke og deltage i en helt almindelig dagligdag, så de kan opleve, hvordan det er at være barn her.

 

Forældrene må også meget gerne besøge deres børn i weekenderne dog efter forudgående aftale, så vi kan sikre, at barnet ikke er på tur ud af huset. 

Faste Arrangementer

3-4 gange årligt inviteres alle familier til et arrangement på institutionen sammen med deres barn og medarbejderne. Traditionelt er der et kombineret arrangement i maj måned, hvor forældrene inviteres til den årlige generalforsamling (Årsmøde) og har mulighed for at stille op til en plads i bestyrelsen om eftermiddagen.

 

Bagefter er der elevudstilling i hallen under temaet ”Året der gik”.  Her udstiller alle børn, klasser, valgfagshold og øvrige aktivitetshold produkter mv. som de har arbejdet med i det forgangne skoleår. Dagen slutter med fællesspisning. 

 

I efteråret holder vi en forældredag, hvor forældre, børn og medarbejdere samles om enten nogle små praktiske gøremål eller dyster i små fysiske konkurrencer. Denne dag slutter også med fællesspisning. 

 

Op til jul har vi julefest for børn, forældre, søskende, bedsteforældre og medarbejdere. Julearrangementet starter i den lokale kirke med julegudstjeneste og slutter i hallen med dans om juletræet sammen med julemanden og den helt store julemiddag med kamp om mandelgaven.

Vision, mål og det pædagogiske fundament

Den selvejende institution Dannevirke er et socialpædagogisk opholdssted efter Servicelovens § 66 stk. 1 med et fleksibelt antal § 107 pladser.

Dannevirke har plads til/er godkendt til: 

 • 39 anbragte børn og unge i alderen 0-22 år i småbørn-, børn- og ungehusene
 • 13 voksne og 13 børn i alderen 0-60 år i familiebehandling i Familiehuset
 • Egen skole, hvor en kommunalt udpeget tilsynsførende tilser, at skolens undervisning lever op til folkeskolelovens krav. Se seneste rapport

På Dannevirke lægger vi stor vægt på trivsel, tryghed og samarbejde. Hos os står ingen udenfor fællesskabet.

Formål

Dannevirkes formål er at skabe en velfungerende institution med fagligt kompetente medarbejdere, som med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger altid er i stand til at se nye veje og metoder til at udvikle den enkelte personligt, fagligt og socialt.

Det er institutionens målsætning, at hver enkelt finder glæde i mennesker og samvær og bliver en positiv bidragsyder til samfundet for herigennem at få mulighed for at vælge livet.

Pædagogisk fundament

På Dannevirke er vores udgangspunkt den anerkendende relations- og ressourceorienterede tænkning.

 

Vi ser potentialet i hver enkelt. Den tænkning har vi kombineret med realitetsterapiens grundprincip om, at en medarbejder frem for at diagnosticere, klassificere og tilrettelægge behandlingsprocedurer, først og fremmest bør være et varmt og forstående medmenneske.

 

Vi møder hvert enkelt barn/ung/voksen med nysgerrighed, nærvær og med respekt.

Dannevirkes tre søjler

Dannevirkes metodegrundlag hviler på tre søjler:

William Glassers realitetsteori

William Glassers realitetsteori baserer sig på den viden, vi har om det sunde, velfungerende menneske med henblik på værdi- og ressourceidentifikation til sikring for vækst og positiv progression. Vækst er forudsætningen for at tilfredsstille de basale behov, de sociale behov og selvværdsbehovene.

Evnen til at tilfredsstille de basale behov er ikke medfødt, men skal læres. Læreprocessen og skabelsen af positiv identitet etableres gennem involvering med meningsfyldte andre. 

Poul Nissens involveringspædagogik

Poul Nissens involveringspædagogik handler om, hvordan vi indgår i relationer med hinanden. Pædagogikken baserer sig på Glassers viden og Poul Nissens egne undersøgelser, viden og erfaringer i arbejdet med udsatte børn og unge.

Involveringspædagogikken baserer sig på den hovedantagelse, at alle har et medfødt universelt behov. Behovet for en positiv identitet. At børn, som har gennemgået en positiv identitetsudvikling, har udviklet dels en evne til at holde af og være på en sådan måde, at andre også er i stand til at holde af dem. Dels en evne til at føle selvværd ved det, de arbejder med, gør en indsats for eller foretager sig, samtidig med at andre på en eller anden måde viser dem anerkendelse og respekt.

Anerkendelse og ressourcefokus

Anerkendelse og ressourcefokus er sidste og nyeste teoretiske søjle. For såvel Glasser som Nissen har anerkendelse og særligt ressourcefokus afgørende betydning for det professionelle arbejde med udsatte børn og unges udvikling af positiv identitet.

Bjørg Røed Hansens teori om relationens betydning bygger på erkendelsen af, at vi er født sociale og motiveret for fællesskab og kommunikation med vores omverden - og at det er i denne sammenhæng, vi lærer om den ydre verden og erkender os selv.  Hans udgangspunkt er, at vores væren og gøren udvikles i den sociale sammenhæng, vi er i. Vores erfaringer og det, vi lærer, afhænger heraf. Så det er overordentlig vigtigt, at den betydningsfulde (eller meningsfulde i forhold til Glasser og Nissen) voksne er meget bevidst om, hvordan denne forvalter sin rolle i relation med barnet – altså er relationskompetent. 

Vores metodevalg er begrundet i fællesmængden for de 3 søjler. 

Fælles er troen på og i høj grad evidensen for, at den betydnings- eller meningsfulde voksne vil være i stand til at motivere og understøtte en positiv identitetsudvikling hos udsatte børn og unge. Samtidig er den betydnings- eller meningsfulde voksne en person, der fremfor at fejlfinde, diagnosticere, kategorisere, finde årsagen (undskyldningen) og cementere håbløsheden, er et varmt, forstående medmenneske med et stort personligt overskud og selvværd samt evne til at møde og omgås udsatte børn og unge på en indfølende, tillidsfuld og anerkendende måde. 

Institutionens målgruppe er børn/unge og voksne, der i forskellig og varierende grad er/har været udsatte, og for hvem en positiv identitetsudvikling er altafgørende for deres fremtid. 

Sådan lever pædagogikken i hverdagen

I den daglige pædagogiske praksis på Dannevirke implementerer vi pædagogikkens fire hovedprincipper for at sikre, at vi arbejder målrettet for at medvirke til, at barnets positive identitetsudvikling stimuleres optimalt. 

Involvering

Der er tale om involvering, hvilket skal oversættes til, at mindst én voksen gennem længere tid viser et stærkt, varmt, følelsesmæssigt engagement for det enkelte barn. Det kommer blandt andet til udtryk ved:

 • At hvert barn har en primærvoksen, der har fokus på hele barnets trivsel og udvikling
 • At de voksne altid er en del af barnets aktiviteter
 • At barnet puttes hver aften 

Det er dette engagement, der er drivkraften bag barnets lyst til at lære og tage ved lære af omgivelserne. 

Undervisning og træning i social ansvarlighed

Undervisning og træning i social ansvarlighed defineres som de bestræbelser barnet gør sig for at opnå en positiv identitet uden derved at fratage andre samme mulighed. Det gøres via gruppesamvær med andre børn i en ikke-dømmende, tryg atmosfære. Alle børn vil gerne være ansvarlige, men mange børn har levet under forhold, hvor det ikke har været muligt at lære at være ansvarlig. 

I det daglige arbejde på Dannevirke er der en høj grad af opmærksomhed på at skabe trygge læringsmiljøer for den enkelte og for fællesskabet. Det kommer blandt andet til udtryk ved:

 • De fleste aktiviteter starter med, at vi samles fælles, før vi sætter i gang
 • Børn og voksne ser Nyheder samlet i sofaen og taler sammen om dem bagefter
 • Vi spiser sammen og øver os i fællesskab på at få/have gode bordmanerer
Selvstændig tænkning

Selvstændig tænkning er endnu et vægtigt princip. Her handler det om i tilrettelæggelsen af undervisning og aktiviteter at skabe læringsrum, hvor barnet oplever og lærer at få tillid til egne evner, får redskaber til at styre sin egen udvikling og ikke hele tiden være overladt til at lade sig styre af andre … sagt med andre ord, at barnet får redskaber til at lære at ”gå” fremfor at ”undgå”. 

I dagligdagen understøttes dette af:

 • Det strukturerede dagsprogram 
 • De faste rutiner
 • Husreglerne for hvornår man fx har og bruger sin telefon, sin IPad, sin computer, og hvornår man er nærværende og yder til fællesskabet
 • Hvornår og hvordan man laver lektier 
 • Hvordan man opfører sig i fællesskaber etc.

I takt med, at barnet tillærer sig rammer og rutiner, oplever barnet at kunne slappe af og navigere i dagligdagen uden, at de voksne skal hjælpe med at strukturere og navigere. 

Som en del af at yde til fællesskabet har hvert barn/ung et ”eftermiddagsjob”. Det kan fx være, at barnet skal vande bogruppens blomster, hente og bringe vasketøjet i vaskeriet, støvsuge i hyggeområdet, rydde op på bogreolen, sætte på bordet og tage af igen i forbindelse med måltiderne. I weekenden hjælpes børn og voksne ad med at varme/lave aftensmad. 

Relevans

Det sidste princip er relevans, hvor det handler om, at barnet i undervisning og fritidsaktiviteter skal opleve, at der er sammenhæng mellem det, der læres, og de erfaringer barnet tidligere har gjort sig. 

En relevant og meningsfyldt hverdag er med til at udvikle barnets begrebsdannelse og forudsætningen for, at den selvstændige tænkning kan udvikles. 

Dette princip understøttes helt konkret af de forskellige delplaner/barnets planer, barnet hvert halve år udarbejder både for skoledelen og for fritiden sammen med sin primærpædagog/ kontaktlærer og sine øvrige lærere og pædagoger. 

Barnets delplaner beskriver:

 • Hvad barnet er blevet bedre til
 • Hvad barnet skal arbejde med
 • Hvordan der skal arbejdes med planen 
 • Hvordan de voksne skal hjælpe

Barnets delplaner hænger synligt for barnet og de voksne ved barnets bord i skolen og på værelset. Det gør det let for barnet og de voksne at gen-besøge barnets egne mål og begrundelser, når dagen indimellem bliver bøvlet og udfordrende. 

Implementeringen af de 4 hovedprincipper kræver, at den voksne i samværet med barnet har fokus på det positive potentiale og tager sig tiden til at møde barnet med nysgerrighed, nærvær og respekt. 

Til at understøtte medarbejdernes involveringspædagogiske arbejde er der udarbejdet retningslinjer og procedurer for bl.a. dagsrytmen, strukturen, regler om bl.a. alkohol- og rygepolitik, primærrollen, udarbejdelse af barnets delplaner, sundheds- og motionspolitik, husordenen, sygemeldinger, brug af undervisnings- og værkstedsfaciliteter etc.

Ydelser og takster

Dannevirke er et socialpædagogisk opholdssted med egen skole, hvor undervisningen sigter mod folkeskolens afgangsprøver.
 
Normeringen er høj, og vi lægger vægt på, at skolelærere og pædagoger er seminarieuddannet eller som minimum har en anden fagrelevant videregående uddannelse. Lærere, pædagoger og ledelse har alle gennemgået halvandet års uddannelse i anerkendelse og ressourcefokus inden for den systemiske tænkning.
 
Vi yder en kvalificeret pædagogisk bistand – både i skolens undervisningstid og i bogruppen i fritiden.
 

Støtteophold (aflastning)

Institutionen tilbyder støtteophold i Weekendhuset for børn i alderen 6-15 år efter SEL §52 stk.3 nr. 5

Weekendhuset er rettet mod dagelever indskrevet som elever på Dannevirke Skolen, børn anbragt i plejefamilier under afholdelse af plejefamiliens ferie, som forebyggende tilbud til familier med hjemmeboende børn, som er i risiko for anbringelse udenfor hjemmet.  Tilbuddet er åbent hele året.

Støtteophold i weekendhuset aftales for minimum 1 fast ugentlig hverdag eller en fast weekend om måneden. I forbindelse med de almindelige skoleferier vil der 2-3 gange årligt være tilbud om en ferierejse for de børn, der har deres faste gang i Weekendhuset.

Ved behov for individuel støtte på ferierejser kan dette tilkøbes. Selve rejsen er ikke indeholdt i døgntaksten, men skal afregnes særskilt. Der skal tilkøbes for en periode på minimum 3 måneder, herefter er der en opsigelsesfrist på løbende måned + en måned. 

Læs mere

Barnet vil få et eneværelse stillet til rådighed - indrettet med seng, stol, bord, klædeskab og reol. Barnet har mulighed for sin egen indretning med eget sengetøj, tæpper og andre pyntegenstande. De personlige ting samt dyne og pude medbringes til første overnatning og opbevares fremad på institutionen.

Medarbejderne sørger for, at værelset altid er parat og indrettet med de personlige ting, hver gang barnet kommer på aflastning. Barnet skal altid føle sig ventet, og værelset skal virke hyggeligt og genkendeligt.

Barnet bliver en naturlig del af en bogruppe og følger husordenen og den almindelige døgnrytme ift. spisetider, lektier, obligatoriske aktiviteter - og de faste sengetider, hvor der siges godnat samtidig med, at dagen rundes med medarbejderne. 

Efterværn

Anbragte unge klarer sig markant dårligere end andre unge på vej ind i voksenlivet. De er sårbare og udfordret på flere planer – for eksempel at gennemføre en ungdomsuddannelse, finde fast arbejde eller holde sig ude af misbrug, kriminalitet eller hjemløshed. 

Dannevirke tilbyder derfor i forlængelse af anbringelse i børn- og ungehuset at videreføre indsatsen, når den unge fylder 18. år. Vi har tilbud om indsatser i form af efterværn eller §107, samtidig med at den unge støttes i at gennemføre en ungdomsuddannelse.  

Det er vigtigt, at anbragte unge får støtte i overgangen fra ungdom til voksenliv. Der skal være voksne omkring dem, der kan give vejledning, råd og hjælp, når de unge har brug for det. Alle unge har brug for råd og vejledning i overgangen til voksenlivet, uanset om de har været anbragt eller ej.

Ungeværelserne

Ungeværelserne er fysisk beliggende på 1. salen i hovedbygningen og i tilknytning til den ene af bogrupperne. Ungeværelserne er for allerede indskrevne unge, der enten er bevilliget efterværn, eller for unge bevilliget § 107 i alderen 18-23 år, der er i gang med at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

De unge vil, når de flytter på et af ungeværelserne, fortsat være tilknyttet den bogruppe og de primære pædagogiske medarbejdere, som har været en del af deres ophold op indtil det fyldte 18. år, og som gennem netop deres kendskab til den unge kan give den rette støtte, hjælp og vejledning, når den unge har brug for den.

Ungeværelserne er første skridt på vejen til et mere selvstændigt voksenliv - i trygge og velkendte rammer.

Egen bolig

Når de unge 'vokser ud af' ungeværelset, har mod på og er klar til i større udstrækning at tage vare om eget ungdomsliv, hjælper Dannevirke gerne den unge med at finde egnet boligform og etablere sig i de nye omgivelser. Det kan være med eller uden mentorordning.